Diaconu Ion Razvan

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 15.09.2020, ORELE 1000

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 15.09.2020, orele 1000, care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Oraş Călimăneşti cu U.A.T. Comuna Bujoreni în vederea implementării proiectului “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Călimănești, jud. Vâlcea și Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Bujoreni, județul Vâlcea” precum şi aprobarea cheltuielilor legate de implementarea acestuia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, a Devizului general şi a Indicatorilor aferenţi investiţiei “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Călimănești, jud. Vâlcea și Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Bujoreni, județul Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

             Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

             Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri sunt indicate în cuprinsul fiecărui proiect de hotărâre.

            Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula și depune amendamente, în condițiile legii.

            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun emiterea dispoziției de convocare a Consiliului Local Călimănești în ședință extraordinară.

           Dispoziția se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a primăriei orașului Călimănești www.primaria-calimanesti.ro.

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

 

CONVOCATOR

 

 

           În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 283/25.08.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2020, orele 1600, la Centrul Național de Informare Turistică Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de S.C. Călimăneşti Căciulata SA referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.58/2020 privind respingerea solicitărilor unor agenţi economci referitoare la reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentaţiilor pentru trei proiecte de investiţii în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile pentru întocmirea acestora în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în conformitate cu prevederile OUG nr. 88/2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr. 111 din 28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investițiiei Reabilitare termică a blocurilor de locuințe 674, 672, 670, 6A, R1, R2, 1, 2, din localitatea Călimănești, orașul Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020.
  7. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

Pagina 16 din 138