Articole filtrate după dată: Februarie 2020

Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia SCIENTIA NEMUS şi Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” implementează în perioada 07.02 2018 – 06.02.2021 proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 13.753.324,87  lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti din judeţul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populaţiei de etnie romă, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinerea dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combaterea discriminării şi promovării multiculturalismului.

Proiectul SISTEM – Călimăneşti a trecut în altă etapă din 27.01.2020 când s-a extins la întreaga comunitate din Călimăneşti.

Un segment important al acestui proiect este cel de antreprenoriat în care se asigură specializarea a 100 de persoane. În urma concursului de planuri de afaceri 30 dintre acestea vor fi subvenţionate cu 25.000 euro.

Cei trei câştigători din această a doua etapă sunt: Filigean Vasile - Atelier de reparaţii electrice, alternatoare şi electromotoare auto; Lupu Roxana - Desing şi mobilier cu răşină epoxidică şi licheni stabilizati; Popa Mircea – Ciuli Taxi. Ei au semnat contractele joi, 27 februarie 2020, la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, în prezenţa domnului primar dr. Florinel Constantinescu şi a echipei de implementare a proiectului.

Publicat în Actualitate

Oraşul Călimăneşti va avea o nouă bază sportivă. Investiţia este realizată de Compania Naţională de Investiţii, în cadrul subprogramului “Complexuri sportive”, pe un teren la Seaca, în Punctul Izlaz, în imediata apropiere a Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia. Finanţarea este asigurată în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final şi ca urmare a acceptării candidaturii României pentru organizarea efectivă la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

Baza sportivă de TIP 1 de la Seaca va avea teren sportiv de dimensiuni omologate UEFA şi FRF (dimensiuni 105 m x 68 m), cu nocturnă şi tribune pentru 500 de spectatori, teren sportiv mic ce va fi tuşat pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis (dimensiuni 20 m x 40 m), o clădire administrativă, care include şi spaţii pentru vestiare, precum şi o parcare pentru autovehicule şi autocare.    

Consiliul Local al oraşului Călimăneşti a aprobat predarea către Compania Naţională de Investiţii (CNI), pe bază de protocol, a terenului situat în localitatea Seaca, punctul Izlaz Seaca, în vederea şi pe perioada realizării a obiectivului de investiţii  „Construire bază sportivă TIP 1”, precum şi angajarea finanţării din bugetul local al localităţii a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Publicat în Actualitate

 

 

                                                                                                     ANUNȚ DE PARTICIPARE

                                               la Procedura Proprie Simplificată pentru achiziționarea de servicii sociale și alte servicii specifice

 

 

 

Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii  LOT 3 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională;

 Locul de prestare a serviciilor: locație pusă la dispoziție de beneficiar;

 Valoare estimata fără TVA: 1.800,00 lei/cursant;

 Tipul de contract: Contract de servicii;

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%);

 Termenul limită de primire a ofertelor: 06.03.2020, ora 16:00;

 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 02.03.2020, ora 15:00;

Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 05.03.2020, ora 16:00

 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Locul de deschidere a ofertelor: : Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea.

 

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Condiţii de participare:

Prestatorul va asigura experți formatori care vor susține sesiunile de instruire dovedind prin documente calificarea și experiența de experți formatori pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de instruire.

Cerințele minime pe care fiecare formator va trebui să le îndeplinească sunt următoarele:

- Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de Statul Român;

- Certificat/diplomă de formator acreditat ANC;

- Experiență în calitate de formator (minim 3 cursuri de instruire susținute);

  Odata cu depunerea ofertelor se vor prezenta si următoarele documente:

             - Declaraţie privind eligibilitatea – completare şi prezentare formular A. Încadrarea în situația prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica

 

            - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese – completare şi prezentare formular B. Încadrarea în situațiile prevazute la art. 59 și 60 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica .

 

            - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 – completare și prezentare formular C. Încadrarea în situația prevazuta la art. 165 și 167 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica .

 

            - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII OFERTEI);

 

            - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII OFERTEI);

 

            - Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ORC. Ofertantul va prezenta, Certificatul constatator (în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea – conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comerțului. 

 

            - Copie conform cu originalul a certificatului de înmatriculare (CUI)

            

            -lista cu experienta similara in ultimii 3 ani

            Persoanele implicate în procesul de instruire (formatorii), trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Instrucțiunea A.N.C. nr. 5577/20.05.2016 cu privire la nivelul de calificare al persoanelor cu atribuții de pregătire  teoretică și practică din formarea profesională a adulților.

            -lista formatorilor insotita de :

 

            - Curriculum Vitae în format Europass datat și semnat de formator.

             -certificat formator/instructor formare

             -acte studii in pregătirea de specialitate 

             -acord de disponibilitate

Pentru demonstrarea cerințelor și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE DE PREZENTARE A OFERTEI

 Conținutul propunerii tehnice

Ofertantul va descrie în detaliu modul de îndeplinire a cerințelor de realizare a sesiunii de instruire. Metodologia de prestare a serviciilor constituie propunerea tehnică și prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:

descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, precum și a riscurilor aferente implementării contractului;

descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi, precum și a riscurilor specifice fiecărei activităţi;

descrierea contribuţiei ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor asumate şi obţinerea rezultatelor;

în cazul în care oferta este depusă de o asociere, se impune o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor individuale în prestarea serviciilor;

descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părţi a serviciilor solicitate, a interacţiunii dintre ofertant şi subcontractor/i, precum şi o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică trebuie să reflecte cu exactitate modul în care Ofertantul înțelege să îndeplinească în integralitatea lor, cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată pe fiecare tip de cheltuială, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare, conform tabelului:

 

Detaliere serviciu

Grupă

Preț unitar/cursant fără TVA

-lei-

Tehnician în hotelărie  – Grupă de bază din COR 4222, cod nomenclator 4222.3.1 (nivel calificare 3, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 20     persoane

1080 ore

 

 

 

 Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către aceasta sau după expirarea datei-limită pentru depunere, va fi respinsă.

Limba de lucru este limba română.

Ofertele care nu vor respecta condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiţie.

 Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă pentru a fi considerată acceptabilă. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent lansarii achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Nistor Simina.

 

 

                                                                

 

 

Publicat în Compartiment Achizitii

Păstrând tradiţia, în perioada 26 februarie - 10 martie 2020, Primăria oraşului Călimăneşti va găzdui expoziţia de mărţişoare şi produse lucrate manual, intitulată „Primăvara în sufletul copiilor”. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino”, Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti şi Asociaţia Simbio din Călimăneşti.

Pentru al doilea an consecutiv, scopul educativ de păstrare a tradiţiei mărţişorului la nivelul comunităţii va fi dublat de un scop umanitar, întrucât în cadrul proiectului elevii participanţi, coordonaţi de cadre didactice, vor expune mărţişoare şi produse lucrate manual cu multă dragoste şi pricepere chiar de către ei, pe care le vor valorifica, iar banii obţinuţi vor fi donaţi unor copii aflaţi în dificultate, fără posibilităţi materiale şi care sunt în evidenţa Biroului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti.

Astfel, cei care vor să contribuie la scopul umanitar al expoziţiei au posibilitatea să o facă prin achiziţionarea unui mărţişor, lăsând banii în urna pentru donaţii aflată în zona expoziţiei din holul sediului Primăriei.

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 10 martie 2020.

Publicat în Actualitate

Un nou proiect cu fonduri europene a fost demarat de Primăria oraşului Călimăneşti, iar prin implementarea lui localitatea va beneficia de un iluminat public modern şi eficient.

Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti judeţul Vâlcea” va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", prioritatea de investiţie 3.1" Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei îi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.", Operaţiunea C - Iluminat Public.

Prin acest proiect, Primăria oraşului Călimăneşti, îşi propune creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public din localitate.

Obiectivul general al proiectului este acela de a moderniza sistemul de iluminat public prin înlocuirea şi completarea aparatelor de iluminat cu aparate cu tehnologie LED.

Proiectul are o valoare totală de 11.471.433,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 11.173.307,30 lei din FEDR şi 1.482.173,42 lei din Bugetul Naţional.

Prin implementarea proiectului se doresc a fi realizate: 51.37 km de reţea de drumuri publice iluminate; 1501 de stâlpi de diferite tipuri, din care 238 stâlpi vor fi metalici noi pentru iluminat; 1638 aparate de iluminat cu surse LED de 5 tipuri; sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul curţilor interioare ale blocurilor; stâlpii pentru 3 treceri de pietoni se vor echipa cu sistem de alimentare fotovoltaic; 22 puncte de aprindere;  sistem de monitorizare şi dispecerizare a întregului sistem de iluminat public cu un sistem inteligent de comandă şi diagnoză care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei; Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public pe următoarele zone: de la secţia DN – Seaca, spre Blue River (pe partea stânga spre Rm. Vâlcea) –1000 m; strada Cloşca spre strada Tudor Vladimirescu – cca 150 m; strada Anton Pann, de la fam. Baluica spre str. 24 Ianuarie.- cca. 400 m; strada Anton Pann, zona Sub coasta Câmpului – cca. 1000 m.

Publicat în Actualitate

Domnul primar dr. Florinel Constantinescu şi echipa Primăriei oraşului Călimăneşti au reuşit să obţină fonduri de la Uniunea Europeană şi pentru modernizarea a 34 de străzi din localitate.

Proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata – asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apei pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea turistică şi economică a staţiunii balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata prin modernizarea infrastructurii rutiere, asigurându-se astfel premisele necesare pentru dezvoltarea zonei şi creşterea numărului mediu de salariaţi.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără: Modernizarea infrastructurii rutiere pe o lungime de 15.362 km şi o suprafaţă de 118.376 mp; Modernizarea trotuarelor pe o lungime de 0,790 km şi o suprafaţă de 2.045 mp; Creşterea vizibilităţii obiectivului finanţat prin promovarea acestuia atât pe perioada de implementare cât şi pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea implementării proiectului; Realizarea unui număr de 12 investiţii în termen de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului; Creşterea numărului de vizitatori în staţiunea turistică şi balneoclimaterică Călimaneşti-Căciulata cu cel puţin 20% faţă de numărul înregistrat în prezent pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului;

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 20.192.901,62 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEADR 16.840.325,36 lei, respectiv din Bugetul naţional 2.575.579,16 lei

Prin realizarea lucrărilor cuprinse în acest proiect, se urmăreşte în mod deosebit, creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei rutiere prin îmbunătăţirea suprafeţelor de rulare ale străzilor din oraşul Călimăneşti, precum şi asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a traficului pietonal.

În cadrul proiectului se vor moderniza 34 de străzi (din care una inclusiv trotuare) şi se vor reabilita exclusiv trotuarele a 2 străzi de pe raza staţiunii turistice şi balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata.

Străzile care urmează a fi reabilitate/modernizate sunt: C-tin. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crişan, Cloşca, T. Vladimirescu, Şerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Bălcescu, Reconstrucţiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. Vlahuţă, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Şapcă, Ghe. Doja, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana Ipătescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu.

Până acum au fost asfaltate 9 străzi din cele 34 cuprinse în proiect, iar lucrările continuă.

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 5