Articole filtrate după dată: Iunie 2021

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 27 de unități locative ce compun imobilul condominiu (bloc) înscris în CF 39114 Călimănești, nr CAD 39114 - C1 situat în localitatea Păuşa, strada Neagoe Basarab nr 27, imobil ce aparține domeniului privat al Orașului Călimănești, împreună cu cota parte indiviză de 1/27 din terenul aferent în suprafață totală de 784 mp și părțile comune, în baza art 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 41 din 31.05.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a Primăriei Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică a Primăriei orașului Călimănești - Logăscu Liana tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 5 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.07.2021, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 13.07.2021, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14/06/2021

Publicat în Licitații Vânzări

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE pentru cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is, aferent investitiei ,,CONSTRUIRE PIAȚĂ, COMERCIALIZARE PEȘTE ȘI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIȚIONALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, cod SMIS 135175.

 

Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

  1. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 6.800,00 lei, fără TVA,
  2. pentru cerinţele A1 și A2 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 1.200,00 lei, fără TVA,
  3. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 850,00 lei, fără TVA
  4. pentru cerinţa Is este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 1.495,00 lei, fără TVA
Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii realizare Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții inclusiv expertizele tehnice și studiile geotehnice aferente investiției „Reabilitare și Modernizare Străzi în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RIONVIL S.R.L. cu o valoare ofertată de 114.800,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii  serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is, aferent investitiei ,,CONSTRUIRE PIAȚĂ, COMERCIALIZARE PEȘTE ȘI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIȚIONALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, cod SMIS 135175.

Serviciile solicitate constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is pentru investiția mai sus menționată.

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 11.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 3