Articole filtrate după dată: Mai 2022

Amplasament: Oraș Călimănești, strada Serei, nr.44, jud.Vâlcea

Inițiator: Primăria Orașului Călimănești

Publicat în Serviciul Arhitect Sef

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobilul teren în suprafață măsurată de 2.010,00 mp, categorie arabil situat în intravilanul/extravilanul orașului Călimănești (482 mp intravilan și 1528 mp extravilan), localitatea Jiblea Nouă,  strada Preot Dumitru Sandu nr. 6, județul Vâlcea, identificat prin numărul cadastral 40055 şi înscris în Cartea funciară nr. 40055 a localităţii Călimănești,  imobil ce aparține domeniului privat al U.A.T. Oraș Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 39 din 28.04.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a U.A.T. Oraș Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică a U.A.T. Oraș Călimănești - Logăscu Liana tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX Trezoreria Rm. Vâlcea, al U.A.T. Oraș Călimănești, cod fiscal 2541630. 

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/05/2022, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 25.05.2022, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura U.A.T. Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.05.2022, ora 10.00, la sediul U.A.T. Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03/05/2022.

Publicat în Licitații Vânzări
Pagina 7 din 8