Articole filtrate după dată: Martie 2020

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 158/26.03.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                de 31.03.2020, orele 1600 în sala de Conferinţe a Centrului Naţional pentru Promovare şi Informare Turistică Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind gestionarea directă a Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit si a modelului de Contract de delegare, aferente procedurii de concesiune pentru delegarea serviciului de iluminat public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru o perioadă de maxim 20 ani pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr. 123/30.12.2019 privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului – teren în suprafață masurată de 1860,00 mp situat in intravilanul orașului Calimanești – Str. Depozitului, nr. 26, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru Parohia Jiblea Veche din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între U.A.T. Oraş Călimăneşti şi Parohia Jiblea Veche, în vederea susţinerii proiectului educaţional „ŞCOALA DE VARĂ”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2019.
 13. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

Publicat în Convocări

 

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 11.03.2020, ORELE 1600

 

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 11.03.2020, orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu.

             Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

             Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri sunt indicate în cuprinsul fiecărui proiect de hotărâre.

            Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula și depune amendamente, în condițiile legii.

            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun emiterea dispoziției de convocare a Consiliului Local Călimănești în ședință extraordinară.

           Dispoziția se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a primăriei orașului Călimănești www.primaria-calimanesti.ro.

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări