Proiecte de Hotărâri

Proiecte de Hotărâri

Registrul pentru Evidența Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Călimănești.

Data
Titlul Hotărârii
Descarcă

În conformitate cu legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNT
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu local pentru aprobarea nlvelului impozitelor, taxelor şi al altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023

Data afişării: 08.11.2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimănești 2022-2027

 • Data afişării: 05.10.2022
 • Documente:
  • Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimăneşti 2022-2027;
  • Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimăneşti 2022-2027;
  • Strategia Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimăneşti 2022-2027
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  • 06.10 -17.11.2022 (conf. art. 7, alin. 4 din Legea ar. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primlbiei oraşului Călimăneşti din str. Calea lui Traian nr. 380 sau adresa de e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

CAPITOLUL I.

PRINCIPII GENERALE

Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura de înregistrare, evidenţa şi procedura radierii vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, şi anume cele prevăzute în Anexa nr.1, ai căror proprietari au domiciliul, reşedinţa ori sediul în orașul Călimănești.

Art.2. În sensul prezentului Regulament, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

 1. deținător mandatat- persoana fizică sau juridică care folosește un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
 2. înregistrare-operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înregistrării este certificatul de înregistrare şi numărul de înregistrare atribuit.
 3. moped-autovehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct.6 partea A din anexa nr.1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea-RNTR 2,  aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. remorcă-vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un tractor agricol sau forestier;
 5. semiremorcă-remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un tractor agricol sau forestier;
 6. tractor agricol sau forestier-orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestierăşi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate;
 7. vehicul-sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

Art.3.(1)  Pentru a fi înregistrate sau admise în circulaţie mopedele, troleibuzele, tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de acestea şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.

         (2) Pentru a fi înregistrate şi a circula pe drumurile publice,  vehiculele supuse înregistrării,  cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă contructivă care nu depăşeşte 25 km/h,  a autovehiculelor cu şenile,  a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare.

         (3) Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare.

Art. 4. Proprietarii de vehicule supuse înregistrării sau deținătorii mandatați ai acestora cu domiciliul,  reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, sediul sau punctul de lucru în orașul Călimănești,  sunt obligaţi să solicite înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulaţie şi radierea lor din evidenţă,  potrivit prezentului Regulament.

Art.5. Proprietarii de vehicule înregistrate sau deținătorii mandatați ai acestora au obligaţia să monteze pe acestea,  după caz, una sau două plăcuţe cu numărul de înregistrare.

CAPITOLUL II.

VEHICULE

Secţiunea 1

Înregistrarea mopedelor, tramvaielor, troleibuzelor,  tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de acestea și a mașinilor autopropulsate

Art.6. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza orașului Călimănești, pentru care există obligativitatea înregistrării, este Primăria orașului Călimănești prin Compartimentul Impozite și Taxe Locale, din cadrul Direcţiei Economice.

Art.7. Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule supuse înregistrării, sau înregistrate în alte localităţi şi îşi stabileşte domiciliul, reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, sediul ori punctul de lucru  în orașul Călimănești, este obligată să solicite înregistrarea în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului, reşedinţei în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, sediului ori punctului de lucru în orașul Călimănești.

Art.8.(1) Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării se face pe baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr.2 din prezentul Regulament;

b) actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice persoanelor juridice, în original şi copie;

c) documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc.);

d) cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;

e) atestatul tehnic - la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberat de Regia Autonomă ”Registrul Auto Român”;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia - excepție în cazul mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracțiune animală;

g) dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;

h) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii (după caz);

i) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare (chitanţă, ordin de plată);

j) dovada plăţii contravalorii plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de înregistrare;

k) dovada faptului că vehiculul este radiat din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare;

l) procură specială în formă autentică, după caz.

(2) Primăria orașului Călimănești și unitățile subordonate sunt scutite de la plata taxei de înregistrare pentru vehicule.

Art.9.(1) Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, conform prevederilor Ordinului MAI nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare. Certificatul de înregistrare și plăcuțele cu număr de înregistrare se înmânează personal, pe bază de semnătură, proprietarului vehiculului sau mandatarului acestuia.

(2) Modelul și conținutul certificatului de înregistrare este prevăzut în Anexa nr.4 la prezentul Regulament.

Art.10. La înregistrare, vehiculului i se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare care sunt conforme prevederilor art. 22 lit. (a) din HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.11.(1) Plăcuţele cu numărul de înregistrare, trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră.

(2) Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.

(3) Modelul și caracteristicile plăcuței cu număr de înregistrare sunt prezentate în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

Art.12. În cazul schimbării oricăror date referitoare la deținător ori la vehicul, înscrise în certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare.

Art.13.(1) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă plăcuţă sau plăcuţe cu numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât cele stabilite de administraţia locală, inclusiv a vehiculelor cu tracţiune animală.

(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule înregistrate au următoarele obligaţii:

a) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în cursă;

b) să instaleze la intrările și ieșirile din garaje și depouri indicatoare de prevenire privind condițiile de circulaţie a acestora pe drumurile publice.

Secţiunea 2

Înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală

Art.14. Înregistrarea vehiculului cu tracţiune animală şi eliberarea certificatului de înregistrare se face pe baza următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din prezentul Regulament;

b) actul de identitate al solicitantului, original și copie;

c) dovada de plată, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare şi a plăcuţei cu numerele de înregistrare eliberată de către Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice a Primăriei Orașului Călimănești;

d) dovada plății contravalorii taxei de înregistrare;

e) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care se solicită înregistrarea - se depune în cazul în care solicitantul nu deţine un act de dobândire a acestuia;

f) procură specială, după caz.

CAPITOLUL III.

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE, RESPECTIV A UNUI NOU SET DE PLĂCUŢE CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE

Art.15.(1) În cazul modificării datelor înscrise în certificatul de înregistrare, referitoare la vehicul sau deținător, acesta este obligat să solicite eliberarea unui nou certificat de înregistrare în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza depunerii următoarelor documente, în original şi copie:

-cererea solicitantului;

-cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;

- atestatul tehnic - în cazul mașinilor autopropulsate pentru lucrări;

- vechiul certificat de înregistrare;

- dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare;

- actul de identitate al solicitantului;

- documentul care atestă schimbarea numelui sau a denumirii deținătorului, după caz;

- certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local competent, în cazul schimbării domiciliului, reședinței sau sediului în cadrul aceleiași localități, sau schimbării motorului cu altul cu o capacitate cilindrică diferită, ori a masei totale maximă autorizată  în cazul remorcilor agricole sau forestiere;

- procură specială, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin.(1) se restituie solicitantului înregistrării, pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic se restituie odată cu predarea

Art.16. (1) În cazul pierderii, furtului ori deteriorării certificatului de înregistrare sau a plăcuțelor cu număr de înregistrare, deținătorul vehiculului respectiv este obligat să solicite eliberarea unui duplicat al acestui document, respectiv a unor noi plăcuțe cu număr de înregistrare în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, ori de la data constatării deteriorării, după caz.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau a unor noi plăcuțe cu număr de înregistrare se efectuează în baza depunerii următoarelor documente, în original şi copie:

- cererea solicitantului;

- cartea de identitate a vehiculului, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;

- atestatul tehnic - în cazul mașinilor autopropulsate;

- certificatul de înregistrare deteriorat, placuțele deteriorate, ori documentul care atestă pierderea sau furtul acestora, după caz;

- dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare, sau a plăcuțelor cu număr de înregistrare, după caz;

-actul de identitate al solicitantului;

- procură specială, după caz.

(3) Documentele originale prevăzute la alin.(2) se restituie deținătorului, pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înregistrare sau a plăcuțelor cu număr de înregistrare.

Art. 17. Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea unui certificat de întregistrare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

CAPITOLUL IV.

RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR ÎNREGISTRATE

Art.18. Radierea vehiculelor se face de către Primăria orașului Călimănești prin Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice, la cererea proprietarului vehiculului înregistrat sau a deținătorului mandatat al acestuia, în următoarele cazuri:

a) acesta doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;

b) face dovada dezmembrării vehiculului;

c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii;

d) la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului deținătorului, pe raza de competenţă a altei autorităţi decât cea care a efectuat înregistrarea;

e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;

f) în cazul furtului, deținătorul vehiculului este obligat să solicite radierea acestuia în 30 zile de la data declarării furtului.

Art.19. Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

Art.20. Se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea Dispoziţiei Primarului, vehiculul abandonat sau fără stăpân, declarat ca atare prin dispoziție.

Art.21. Radierea se comunică în termen de 30 de zile de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.

Art.22.(1) Radierea vehiculelor se face pe baza următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 din prezentul Regulament;

b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice, în original și copie;

c) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic, după caz, în original și copie;

d) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;

e) plăcuţele cu numărul de înregistrare;

f) certificat de atestare fiscală;

g) documentul care atestă dezmembrarea(după caz), în original și copie;

h) documentul care atestă scoaterea din România a vehiculului(după caz), în original și copie;

i) documentul care atestă furtul vehiculului(după caz);

j) contractul de vânzare cumpărare a vehiculului; în original și copie;

k) dispoziţia de radiere din oficiu(după caz).

(2) Documentele originale prevăzute la alin.(1) lit. b), c), g) și j) se restituie deținătorului, pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art.23. Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare şi a plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de înregistrare, și emiterea unui certificat de radiere, al cărui model este prezentat în Anexa nr.5 la prezentul Regulament.

CAPITOLUL V.

EVIDENŢELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE, NUMERELE DE ÎNREGISTRARE ATRIBUITE/REZERVATE PRECUM ŞI A CERTIFICATELOR DE ÎNREGISTRARE ELIBERATE DE PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI

Art.24.(1) Evidenţa vehiculelor înregistrate/radiate în orașul Călimănești se ţine într-un registru special destinat în acest scop, denumit „Registru de evidenţă a vehiculelor înregistrate/radiate”, care se înregistrează în registrul de intrare-ieşire on-line.

(2) Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate/radiate constituie un document oficial în care se înscriu:

- date privind proprietarul/utilizatorul vehiculului;

- date privind vehiculul;

- numărul de înregistrare atribuit vehiculului;

- date privind radierea din circulaţie a vehiculului;

- semnătura proprietarului/utilizatorului vehiculului.

CAPITOLUL VI.

OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE

Art.25. Deținătorul de vehicul înregistrat, persoana fizică şi persoana juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în orașul Călimănești, este obligat:

a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;

c) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare dacă, după obţinerea duplicatului a reintrat în posesia acestuia.

CAPITOLUL VII.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.26. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurată conform legii prin funcționarii din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice, care:

            -vor primi şi soluţiona solicitările referitoare la înregistrarea şi radierea din circulaţie a tuturor categoriilor de vehicule supuse înregistrării;

            -vor achiziţiona plăcuţele cu numerele de înregistrare, respectând prevederile OUG nr. 195 din 2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            -vor elibera un nou certificat de înregistrare în condiţiile impuse de regulament.

Art.27. Înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale referitoare la această oprațiune.

Art.28. Primăria orașului Călimănești va asigura rezolvarea cu celeritate şi cu titlu gratuit a solicitărilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea deţinătorilor de vehicule înregistrate şi cu privire la evidenţa lor, respectând prevederile Regulamentului (UE)nr.2016/697privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Art.29. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar aplicarea sancţiunilor se face de către polițistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.


Pagina 1 din 9