Simona Cerbu

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ

 OFICIUL FITOSANITAR  VÂLCEA.

  Loc. Rm. Vâlcea,  Str. Oituz,  nr. 7,   Jud. Vâlcea, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.<  Telefon / fax. 0250 .715.020.

  Nr.070 /O /04 .03.2019.

 

 

                                                                                                                                            Buletin de avrtizare Nr. 2

 

            Condiţiile climatice din ultimile zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului: ANTHONOMUS  POMORUM  (Gărgăriţa florilor de Măr), care poate cauza pierderi importante la culturile de: MĂR şi PĂR . De asemenea, în unele plantaţii este prezentă Gărgăriţa mugurilor (Sciaphobus squalidus).

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului în plantaţiile de Măr şi Păr, când 10 –15% din mugurii floriferi se află în faza: DEZMUGURIT (în vârful mugurelui se vede culoarea verde-argintiu).

 

PRODUSE  RECOMANDATE : ACTARA (thiametoxam) = 0,01%, sau CALYPSO 480 SC (tiacloprid) = 0,02% sau DECIS 25 WG (deltametrin) 0,045 kg/ha (0,003%) . Tratamentul se asociază cu cel pentru Făinarea mărului, folosind un produs specific pentru făinare: BUMPER 250 EC (propiconazol) = 0,03%, sau , sau KING 250 EW(TEBUSHA250 EW)(tebuconazol) = 0,750 l/ha ( 0,05%), sau TPSIN  500  SC (tiofanat  metil) = 0,14% sau CHORUS 50  (ciprodinil) = 0,45 -0,75 % .

 

PERIOADA  OPTIMĂ  DE TRATAMENT : durează 4 – 6 zile.

 

 Important! Conform cu noile reglementări ale Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, care prevăd ca informaţiile despre folosirea produselor de protecţia plantelor (ppp) să fie păstrate cel puţin 3 (trei) ani, de către utilizatorii profesionişti, se impune ca fiecare utilizator de ppp (fermieri, producători agricoli, etc.) să deţină şi să completeze, la zi, un registru de evidente a tratamentelor fitosanitare. Macheta este în attach. Respectarea acestei prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi cei ai  Oficilui Fitosanitar Judeţean. Amenzile pot ajunge la 8.000 – 10.000 lei pentru utilizatorii profesionişi care nu se conformează.

 

Alte recomandări referitoare la tratament:

  • Perioada de tratament se prelungeşte cu numărul de zile nefavorabile (ploi, zăpadă, T. sub 5°C).
  • Tratamentul va începe cu soiurile timpurii, sau cu plantaţiile sudice şi cele de la vârful pantei.
  • La Păr se foloseste numai Insecticidul.
  • Cei care execută tratamentul au obligaţia să respecte măsurile de protecţia muncii, protecţia mediului şi a albinelor conf. ORD. 127 din 21.10.1991, care prevede anunţarea apicultorilor pe o rază de 5 Km.

 

 

 

 

 

 

ANEXA la Buletinul nr.2

 

Sfaturi pentru agricultura ecologică:

 

            În vederea combaterii dăunătorului Gărgăriţa florilor (Anthonomus pomorum), ca măsuri fitosanitare ce nu implică tratamente chimice cu substanţe de sinteză, se pot folosi următoarele metode:

  1. În perioada de repaus vegetativ se recomandă tăierea ramurilor uscate, răzuirea tulpinilor şi ramurilor mai groase şi distrugerea prin ardere a resturilor rezultate, în care se găsesc adulţi hibernanţi.
  2. La apariţia adulţilor în primăvară, în timpul hrănirii suplimentare se recomandă scuturarea pomilor pe prelate şi distrugerea adulţilor adunaţi. Această lucrare (antonomaj) se va executa în cursul dimineţilor (între orele 7 - 10) şi se va repeat de 3 - 4 ori, timp de 2 – 3 săptămâni.
  3. Tot în vederea capturări adulţilor hibernanţi, care migrează în coroana pomilor, se pot folosi brâie capcană care se cercetează la câteva zile, după nopţile mai reci, când adulţi se adăpostesc aici şi pot fi eliminaţi.
  4. Vara, la începutul lunii iunie se vor aşeza brâie capcană în jurul trunchiului sau a ramurilor mai groase (confecţionate din paie, fân, carton gofrat, tifon sau alte textile, diferite materiale adezive, etc.), pentru capturarea noilor adulţi, care se retrag pentru estivaţie. Brâiele cu gărgăriţe se vor distruge toamna târziu prin ardere.

 

 

 

 

 

          COORDONATOR  OFICIUL  FITOSANITAR

                     ING. IORDACHE  NICOLAE

 

 

                                                                                             ÎNTOCMIT     

                                                                            ING. MARINAŞ  GHEORGHE

 

                                                                                                                                                         ANUNȚ

         În conformitate cu prevederile art. 8 din ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

        Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

        În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).
 
    
        În conformitate cu prevederile art.11 din ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a)între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b)între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
(2)În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
(3)Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
(4)Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
(5)În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
(6)În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.
 
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.
 

Nedeclararea, la termenele de mai sus, a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, conform art. 20 alin.(1) lit. c) din O.G. nr. 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- de la 100 lei la 500 lei,  in cazul persoanelor fizice;

- de la 300 lei la 1.500 lei,  in cazul persoanelor juridice;

 
Pagina 5 din 5