Birou Cadastru, Agricultura, Registru Agricol, Fond Funciar

In scopul informarii si constientizarii beneficiarilor ajutorului de minimis pentru susţinerea producției de legume în spaţii protejate pentru anul 2022 cu privire la obligativitatea de a utiliza numai produse omologate pe teritoriul Romaniei cu respectarea dozei/cultura/organism daunator , va atasam lista produselor de protectie a plantelor omologate in Romania pentru cultura de tomate. Mentionam ca inainte de demararea ciclului II vor fi transmise si produsele omologate pentru celelalte culturi din HG nr. 148/2022.
ANUNȚ În conformitate cu prevederile art. 8 din ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2). În conformitate cu prevederile art.11 din ORDONANŢA nr. 28 din…