Compartiment Asistenta Sociala

Indemnizatii pentru cresterea copilului

Scris de:  |  Duminică, 17 Martie 2019  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
Legislatia: O.U.G. 111/08.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în…

Alocatia de stat pentru copii

Scris de:  |  Duminică, 17 Martie 2019  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
Legislatia: 1.Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare2.Hotararea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii BENEFICIARI: - copiii în vârstă de până la 18 ani.- tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.- tinerii are repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.- copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii. CUANTUM: 200 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au…

Alocatia pentru sustinerea familiei

Scris de:  |  Duminică, 17 Martie 2019  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
Legislatia: Legea nr.277/24.12.2010,  privind alocatia pentru susţinere familiei. Hotărârea Guvernului 38/21.01.2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/24.12.2010,  privind alocatia pentru susţinere familiei; BENEFICIARI: a) familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, denumita in continuare familie, b) familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumita in continuare familie monoparentala.  CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI COMPLEMENTARE Pentru familia prevazuta lit.a, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza: a) 82 lei pentru familia cu un copil; b) 164 lei pentru familia cu 2 copii; c) 246 lei pentru familia cu 3 copii; d) 328 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi. Pentru familia prevazuta la lit.a, al carei venit net mediu lunar pe membru…
Legislatia: Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si actualizata Incepand cu 01.01.2011, plata drepturilor de ajutor social se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Valcea.   Beneficiari:Familiile şi persoanele singure, cetăţeni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta socială.Termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comună prevăzută în actele de identitate şi gospodăresc împreună. Se consideră familie şi persoana care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorţată;d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/ dispărută prin hotărâre judecătorească;e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii. Se asimilează…
Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;c) are capacitate deplină de exerciţiu;d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în…

Ajutorul pentru incalzirea locuintei

Scris de:  |  Duminică, 17 Martie 2019  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
CADRUL LEGAL: OUG nr. 70 / 2011 privind privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare - HG 920/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. BENEFICIARI :   familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii. familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege; apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii. PERIOADA DE ACORDARE: 5 luni de sezon rece, cuprins intre lunile noiembrie si martie Se…
Eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare (autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită); Acte necesare (reprezentant legal): copie act de identitate persoana cu handicap; copie act de identitate reprezentant legal; copie dispoziţie numire curator/tutore; copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC; fotografie tip buletin pentru persoana cu handicap. Acte necesare (beneficiar): copie act de identitate; copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC; o fotografie tip buletin.
Acordarea rovinietei presupune : persoana cu handicap deţinătoare de autoturism completează o cerere-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, şi anume : cerere pt. persoana cu handicap deţinătoare de autoturism; reprezentantul legal al persoanei cu handicap (părinte, tutore/curator, asistent maternal), asistentul personal al persoanei cu handicap grav şi însoţitorul persoanei cu handicap grav / accentuat, deţinători de autoturisme, care fac dovada acestei calităţi printr-un document oficial (hotărâre judecătorească, dispoziţie de primar, hotărâre emisă de CPC Vâlcea, procură notarială), completează cererea-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, cerere pt. persoana care are în îngrijire o persoană cu handicap; solicitările privind eliberarea de roviniete sunt centralizate lunar de către funcţionarul cu competenţe într-un tabel nominal, şi înaintate, pe bază de adresă, până în data de 10 a lunii următoare,  la DGASPC Vâlcea;…
Persoana care are stabilit(ă) domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Rm. Vâlcea şi  doreşte să se prezinte la comisie (CEPAH, CPC), fie pentru obţinerea unui certificat de încadrare în grad de handicap, fie pentru reevaluarea încadrării în grad de handicap, sau reprezentantul legal al acesteia, adresează o solicitare verbală/scrisă/telefonică compartimentului de specialitate din cadrul DPS  pentru efectuarea anchetei sociale; se înmânează persoanei solicitante o listă cu documentele necesare întocmirii anchetei sociale şi tipizatul care va trebui completat de medicul de familie, cf. legislaţiei specifice (Scrisoarea medicală- pt.adult); în cazul persoanelor deplasabile, se procedează la verificarea conformităţii documentelor prezentate şi se întocmeşte, de către funcţionarul responsabil,  ancheta socială, formular tipizat prevăzut de legislaţia care reglementează domeniul (adult-formular prevăzut de HG. 430/2008; copil- formular prevăzut de Ord. 18/3989/416/142/2003); în cazul persoanelor nedeplasabile/greu deplasabile, funcţionarul cu competenţele necesare, împreună cu un alt salariat din serviciu, efectuează ancheta socială la domiciliul acesteia în cel mai scurt…

Pagina 1 din 2