Procese Verbale Sedinte

Procese Verbale Sedinte

Data
Titlul Hotărârii
Descarcă

             Încheiat astăzi 29 august 2014 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Călimăneşti, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 520/22.08.2014, în conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care participă: domnul primar Dr.Florinel Constantinescu, domnişoara secretar Oana Maria Dârnescu, precum şi 13 consilieri locali din cei 15 consilieri locali în funcţie.

               Se dă cuvântul domnișoarei secretar Oana Maria Dârnescu pentru a anunţa prezenţa consilierilor locali la şedinţă, lipsind domnul Cheran Eugen Claudiu şi domnul consilier Nistor Petre Tiberiu şi a supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2014 (se aprobă în unanimitate).

             În continuare, domnul primar dă citire ordinii de zi, care cuprinde următoarele puncte:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre aprobareaStrategiei de Dezvoltare locală 2014-2020 a oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –               Dr. Florinel Constantinescu.
  1. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. 3.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. 4.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al oraşului Călimăneşti pe anul 2014 a unui sprijin financiar pentru editarea în limba engleză a unor cărţi de astronomie şi astrofizică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 5.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. 6.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din oraşul Călimăneşti şi Metodologia de exercitare a controlului de către compartimentul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. 7.Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie.
 5. 8. Raport anual de activitate pentru exerciţiul financiar 2013 al societăţii CĂLIMĂNEŞTI SERV SRL
  1. 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

                Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi, care se votează cu majoritate simplă.

              Setrece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre aprobareaStrategiei de Dezvoltare locală 2014-2020 a oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

              Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 a oraşului Călimăneşti care va constitui documentul cadru pe termen mediu şi lung pentru stabilirea planului de acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014-2020 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

           Setrece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării - declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

     Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului oraşului Călimăneşti pe anul 2013;

-         trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor propuse la casare şi declasare, în valoare totală de 8.725,17 lei, în vederea dezafectării acestora;

-         casarea şi declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al oraşului Călimăneşti, unităţilor subordonate şi unităţilor de învăţământ, în valoare totală de 137.199,25 lei;

-         numirea unui consilier local care să facă parte din comisia de casare ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;

I. INVENTARIERE BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

 1. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public în administrare proprie (clădiri, terenuri, construcţii speciale, instalaţii tehnologice)

 

Denumire

FAPTIC

Terenuri

66.014.022,08

Cladiri

2.103.135,00

Alte mijloace fixe

3.931.998,86

TOTAL:

72.049.155,94

 1. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare sau folosinţă prin contracte de concesiune sau închiriere ori cu titlu gratuit (clădiri, construcţii, instalaţii tehnologice, terenuri):

Denumire

FAPTIC

Terenuri

0

Cladiri

0

Alte mijloace fixe

256.659,00

TOTAL:

256.659,00

 1. Bunuri concesionate operatorilor de servicii publice, astfel:

Denumire

FAPTIC

CET GOVORA SA

2.085.836,50

Terenuri

637.900,00

Cladiri

469.445,00

Alte mijloace fixe

978.491,50

APAVIL SA

14.805.868,00

Terenuri

8.241.048,00

Cladiri

2.007.877,00

Alte mijloace fixe

4,556,943,00

CĂLIMĂNEŞTI SERV   SRL

92.003,51

Terenuri

     803,51

Cladiri

91.200,00

Alte mijloace fixe

0

 1. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare unităţilor de învăţământ:

       

Denumire

FAPTIC

Terenuri

5.016.200,00

Cladiri

10.235.700,00

TOTAL:

15.251.900,00

II. INVENTARIERE BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE ŞI OBIECTELOR DE INVENTAR DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

 1. Mijloace fixe: clădiri, terenuri, instalaţii tehnice, echipamente, mobilier şi aparatură birotică:

Denumire

FAPTIC

Terenuri

-

Clădiri (inclusiv fond locativ )

1.023.181,60

Autoturisme

36.386,62

Alte mijloace fixe

150.577,96

Fond carte

114.412,00

Tablouri

-

Totodată s-au inventariat: un imobil str. Gării – locuință socială, terenuri - 20 de poziţii fără a fi specificată valoarea de inventar, autoturisme - 10 poziţii fără a fi specificată valoarea de inventar şi tablouri – 157 poziţii fără valoare de inventar.

 1. Obiecte de inventar:

Denumire

FAPTIC

Obiecte de inventar

313.396,15

De asemenea s-au inventariat 146 de poziţii reprezentând obiecte de inventar, pentru care nu a fost specificată valoarea de inventar.

 1. Bunuri date în folosinţă la SC CĂLIMĂNEŞTI SERV SRL:

Denumire

FAPTIC

Obiecte de inventar

4.926,80

        

III. INVENTARIEREA INVESTIŢIILOR ÎN CURS ŞI A CELOR FINALIZATE PENTRU CARE NU S-AU ÎNTOCMIT PROCESE VERBALE DE RECEPŢIE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII CA MIJLOACE FIXE, PRECUM ŞI A LUCRĂRILOR DE REPARAŢII ŞI MODERNIZĂRI CONTRACTATE, ÎNCEPUTE ŞI NEFINALIZATE, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013:

           Comisia a inventariat investiţii în curs şi investiţii finalizate pentru care nu s-au întocmit procese verbale de recepţie în valoare totală de 12.831.615,06 lei. Faţă de evidenţa scriptică, s-a constat o diferenţă de 130.752,08 lei reprezentând sumă eronat înregistrată.

IV. INVENTARIEREA LICENŢELOR SOFT ŞI A BUNURILOR APARŢINÂND TERŢILOR, FOLOSITE DE PRIMĂRIE PE BAZĂ DE CONTRACTE (leasing, închiriere, custodie sau alte forme legale), LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

Denumire

FAPTIC

Licenţe soft si programe informatice

34.918,13

Bunuri aparţinând terţilor, folosite pe bază de contract de leasing

714,12

Bunuri aparţinând terţilor - blocuri   ANL

1.263.116

V. INVENTARIEREA BUNURILOR MATERIALE DE NATURA STOCURILOR – GESTIUNEA PROPRIE (materiale, carburanţi, obiecte de inventar în magazie, alte valori, formulare cu regim special) LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

Denumire

SCRIPTIC

Materiale curăţenie

460,69

Furnituri birou

10.343,59

Ob.de inventar în depozit

0

Formulare cu regim special

445,24

Alte valori (BCF)

9.750,00

Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi soldurile faptice.

 

VI. INVENTARIERE DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI BANCARE ŞI DE TREZORERIE (RON ŞI VALUTĂ), CREANŢE ŞI DATORII:

1. Inventariere disponibilităţi în conturi bancare şi de trezorerie (în lei şi valută), la data de 31 decembrie 2013.

       Nu s-au constatat diferenţe între soldurile conturilor din balanţa contabilă la data de 31 decembrie 2013 şi extrasele de cont la aceeaşi dată, eliberate de către Trezoreria Vâlcea şi băncile comerciale la care Oraşul Călimăneşti deţine conturi curente.

      2. Inventariere titluri de participare, la data de 31 decembrie 2013

              Oraşul Călimăneşti deţine titluri de participare la 3 (trei) societăţi comerciale în valoare de 50.210 lei şi a participat la constituirea patrimoniului iniţial pentru 3 (trei) asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi respectiv un club sportiv cu suma de  2.150 lei.

              Nu s-au constatat diferenţe între soldurile din balanţa contabilă şi soldurile faptice.

3. Inventariere creanţe provenind din concesiuni, contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contracte de asociere în participaţiune, la data de 31 decembrie 2013:

Denumire

SCRIPTIC

Creanţe din contracte concesiune persoane juridice

18.926

Creante din contracte de prestări servicii SVSU

9.900

Creanţe din contracte concesiune persoane fizice

370

Creanţe din contracte garaje

1.569

Creanţe din contracte chirii locuinţe

8.770

Creanţe din contracte locuinţe cu plata în rate

159

Pentru creanţele a căror valoare depăşeşte 1.000 lei au fost trimise ” Extrase de cont” cu menţiunea “confirmare de primire”.

S-au inventariat creanţe din contracte concesiune încheiate cu persoane juridice aflate în insolvenţă în sumă de 119.622 lei.

4. Inventarierea creanţelor din impozite şi taxe locale, în structura clasificaţiei bugetare a veniturilor, tipuri de plătitori (persoane fizice şi juridice) şi natura obligaţiilor (de bază sau accesorii), la data de 31 decembrie 2013.

S-au întocmit liste separate pentru:

-         persoane fizice pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 300 lei;

-         persoane juridice pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei;

-         persoane fizice insolvabile şi persoane juridice aflate în faliment, sold final la data de 31 decembrie 2013, 278.503 lei.

         Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi soldurile faptice.

         5. Inventarierea datoriilor şi obligaţiilor faţă de terţi la data de 31 decembrie 2013.

S-au inventariat toate datoriile şi obligaţiile Oraşului Călimăneşti la data de  31 decembrie 2013 şi s-a constat :

-  credite                                                                     4.030.182,59 lei

-  dobânzi                                                                   3.817.314,95 lei

-  furnizori                                                                  847.217,74 lei

-  datorii salarii, buget stat şi asigurări sociale              172.710,00 lei

-  creditori diverşi                                                            28.417,38 lei

   Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi soldurile faptice.

VII. INVENTARIERE CONTRACTE DE VÂNZARE BUNURI CU PLATA ÎN RATE, DE CONCESIUNE ŞI ÎNCHIRIERE, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013:

         În urma inventarierii s-au constatat următoarele:

-   contracte de concesiune persoane fizice = 16 contracte;

-       contracte de concesiune persoane juridice = 38 contracte;

-       contracte de concesiune persoane juridice insolvenţă = 4 contracte;

-       contracte de vânzare locuinţe cu plata în rate = 15 contracte ;

-       contracte de închiriere locuinţe fond locativ de stat = 15 contracte.

VIII.     Bunuri aflate în patrimoniul unitaţilor de învăţâmânt

         Pentru bunurile din patrimoniul unităţilor subordonate şi unităţilor de învăţământ, în baza Dispoziţiei primarului nr.677/29.11.2013, acestea şi-au constituit comisii proprii de inventariere care au constatat următoarele :

Denumire

FAPTIC

Mijloace fixe

621.889,71

Obiecte de inventar

1.178.365,07

Materiale

34.682,12

        

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         îşi exprimă nemulţumirea faţă de Lista de inventariere primită în cadrul şedinţelor de comisii cu privire la Tablourile de la Tabăra Internaţională de Pictură, deoarece lipsesc semnăturile şi ştampilele (domnul primar face precizarea că se propune un inventar făcut la faţa locului, fiind un inventar faptic şi cei din executiv trebuie să verifice în acest sens deoarece aceste tablouri nu au fost inventariate din anul 2008 până în prezent);

         Domnul consilier Emil Popa:

-         face precizarea că o parte din tablouri în număr de 37 sunt la Şcoala Şerban Vodă Cantacuzino şi că au fost luate de la Casa de Cultură deoarece erau păstrate în spaţii neadecvate, rămând tablouri acolo păstrate tot în condiţii neadecvate, ele ar trebui puse în locuri publice.

             Se fac propuneri pentru alegerea unui consilier local în comisia de casare, domnul consilier Marius Gavrilă îl propune pe domnul consilier Emil Popa, propunerea fiind aprobată în unanimitate.

              Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 3 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

     Prin acest proiect de hotărâre se propune rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2014 în plus cu suma de 174.600,00 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, bugetul rectificat ajungând la valoarea totală de 14.677.080 lei la partea de venituri şi 14.502.480 lei la partea de cheltuieli.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

            Setrece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al oraşului Călimăneşti pe anul 2014 a unui sprijin financiar pentru editarea în limba engleză a unor cărţi de astronomie şi astrofizică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                 Prin acest proiect de hotărâre se propune alocarea sumei de 21.500 lei din bugetul local al oraşului Călimăneşti domnului Mihail Sandu, în vederea editării în limba engleză a unor cărţi de astronomie şi astrofizică şi anume „International Olympiads on Astronomy and Astrophysics problemems 2007-2013 Solutions, Coments, Details, Extensions, by Mihail Sandu” şi „A problems book in Astronomy and Astrophysics, by Aniket Sule”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 5 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                 Prin acest proiect de hotărâre se propune modificare Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călimăneşti, în sensul radierii poziţiei 564 - Teren str.C.D.Gherea, oraşul Călimăneşti; S-150 mp, având valoarea de inventor – 4155.

              Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

           Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

               Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din oraşul Călimăneşti şi Metodologia de exercitare a controlului de către compartimentul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                   Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din oraşul Călimăneşti şi Metodologia de exercitare a controlului de către compartimentul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti, deoarece la nivelul orașului Călimănești un număr important de cetățeni ai acestui oraș locuiesc la bloc, fapt ce în mod justificat impune monitorizarea corespunzătoare a tuturor activităților desfășurate de către asociațiile de proprietari/locatari prin intermediul compartimentului specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și aprobarea unor reglementări pe care asociațiile trebuie să le aplice în vederea bunei desfășurări a activității acestora

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Domnul primar face precizarea doamna consilier Popa Eugenia este cea care a venit cu această propunere, mulţumindu-i în acest sens.

               Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

               Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi „Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie”.

               Se fac propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte pentru următoarele 3 luni. Doamna consilier Popa Eugenia o propune pe doamna consilier Ungureanu Ana, propunerea fiind aprobată în unanimitate.

               Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi „Raport anual de activitate pentru exerciţiul financiar 2013 al societăţii CĂLIMĂNEŞTI SERV SRL”.

             Acest raport a fost prezentat în cadrul şedinţelor reunite ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

               Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Face precizarea că acesta nu este un raport, ci o mică informare asupra activităţii societăţii, solicitând în acest sens un nou raport care să cuprindă următoarele aspecte:

 1. Situatia veniturilor defalcate pe activitati;
  1. Ponderea in procente a profitului pe activitati;
  2. Situatia defalcata a chiriilor din piete, parcari, targuri, terenuri, etc;
 2. Situatia investitiilor publice de infrastructura ale societatii pe anul 2013;
 3. Situatia achizitiilor;
 4. Descrierea generala a dotarilor si starea tehnica a acestora;
 5. Situatia organigramei, structura de conducere a societatii si descrierea pregatirii profesionale a angajatilor;
 6. Situatia productiei de flori si arbusti in cadrul serei precum si vanzarile la punctul de lucru din piata, care a fost aprobat de Consiliul Local;
 7. Situatia autorizatiilor si licentelor, in special cea de mediu;
 8. Lista furnizorilor de materiale;
 9. Lista beneficiarilor serviciilor oferite.

           Doamna consilier Popa Eugenia:

-         Face precizarea că societatea este pe profit şi că un raport financiar-contabil se poate cere.

            Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali”.

               Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Înlocuirea unor becuri arse pe strada Anton Pann, punctul „Bisericeşti”;

-         Strada Păcii, în capăt montarea unor tuburi de scurgere;

-         Face propunerea de înfiinţare a unei comisii mixte pentru analizarea clară a situaţiei tablourilor de la Tabăra de Pictură, formată din personal din Primărie şi consilieri locali (domnişoara secretar face precizarea că se poate iniţia un proiect de hotărâre pentru numirea consilierilor locali iar pentru personalul din Primărie se poate face numirea prin Dispoziţia Primarului).

         Domnul consilier Emil Popa:

-         Solicită lămuriri cu privire la boala limbii albastre, dacă această boală a afectat şi judeţul Vâlcea (domnul primar face precizarea că judeţul Vâlcea este afectat şi oferă şi unele explicaţii cu privire la această boală).

     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

 SORIN ȘTEFAN ALEXANDRU                   JR.DÂRNESCU OANA MARIA

PROCES-VERBAL

             Încheiat astăzi 31 iulie 2014 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Călimăneşti, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 485/25.07.2014, în conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care participă: domnul primar Dr.Florinel Constantinescu, domnişoara secretar Oana Maria Dârnescu, precum şi 13 consilieri locali din cei 15 consilieri locali în funcţie şi domnul Narcis Chirea de la ziarul Cozia Info.

               Se dă cuvântul domnișoarei secretar Oana Maria Dârnescu pentru a anunţa prezenţa consilierilor locali la şedinţă, lipsind domnul consilier Emil Popa şi doamna consilier Eugenia Popa şi a supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2014 (se aprobă în unanimitate) şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.07.2014 (se aprobă în unanimitate).

             În continuare, domnul primar dă citire ordinii de zi, care cuprinde următoarele puncte:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. 3.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe             anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. 4.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A. în incinta Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia, situat în Calea lui Traian nr.1 bis - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân aflaţi pe raza oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. 6.Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –                         Dr. Florinel Constantinescu.
 7. 7.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordării DIPLOMEI DE FIDELITATE pentru Drăgoescu Ion - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –                 Dr. Florinel Constantinescu.
 8. 8.Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Călimăneşti ianuarie – iunie 2014.
  1. 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

               Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv „Raport şi proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea a unei săli din cadrul Centrului de Informare Turistică Călimăneşti”.

               Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi, care se votează cu majoritate simplă.

                Setrece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

                Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Solicită lămuriri la capitolul II, alin.2 din proiectul de hotărâre cu privire la lista celor 146 de obiecte de inventar care nu se regăsesc in materialul de şedinţă care a fost inmanat;

-         Solicită primarului sa puna la dispozitia Consiliului Local situatia inventarierii operelor de arta realizate de catre artistii participanti la“Tabara de pictura si teatru Vlaicu Ionescu”de la debut si pana in prezent, intrucat situatia acestor opere este incerta; (domnul primar face precizarea că tot ceea ce s-a solicitat va fi pus la dispoziţie).

               Se trece la votul pentru acest punct: 9 voturi „pentru” (Vasile Scîrlea, Sorin Ştefan Alexandru, Ion Gabi Nanu Popescu, Boriceanu Constantin, Ungureanu Ana, Constantin Daniel Popa, Marius Gavrilă, Scîrlea Gheorghe, Nistor Petre Tiberiu) şi             4 „abţineri” (Mircea Stănculescu, Cheran Eugen, Daniela Brăneanu, Mihai Buganu), acest proiect de hotărâre se respinge, deoarece trebuia să se adopte cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

             Setrece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

              Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 3 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

            Setrece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A. în incinta Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia, situat în Calea lui Traian nr.1 bis - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 5 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân aflaţi pe raza oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Întreabă când va începe efectiv activitatea propriu-zisă de gestionare a câinilor fără stăpân (domnul primar face precizarea că se va demara din momentul semnării contractului de delegare);

-         Când va intra în vigoare acest contract (acest contract va intra în vigoare imediat, făcând precizarea că legea este suspendată, deoarece nu se ţine cont de normele europene în vigoare pentru a putea desfăşura o astfel de activitate);

     Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-         Societatea CĂLIMĂNEŞTI SERV este pregătită pentru a desfăşura o astfel de activitate, deoarece nu dispune de resursele sau logistica necesară pentru o astfel de activitate;

     Domnul viceprimar Scîrlea Vasile:

-         Această acţiune de gestionare a câinilor fără stăpân va demara imediat cu semnarea contractului şi de asemenea se va angaja personal de specialitate, medic veterinar, etc şi un buget propriu pentru această activitate, fiind o activitate complexă, nefiind una uşoară.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

                 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-       Să se explice cât mai concret ce înseamnă „alte situaţii de acordare a acestor ajutoare de urgenţă” si de ce nu a fost atasata EXPUNEREA DE MOTIVE a acestui proiect de hotarare, (domnul primar face precizarea că se vrea un regulament prin care aceste ajutoare de urgenţă să se acorde mai restrictiv iar această activitate de acordare a ajutoarelor de urgenţă trebuie reglementată prin hotărâre de consiliul local);

   Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Spune că Consiliul Local este cel care trebuie să acorde aceste ajutoare de urgenţă, deoarece consilierii locali sunt cei care cunosc cel mai bine situatiile critice si oamenii care au nevoie de aceste ajutoare, de aceea cetatenii le-au acordat votul sa-i reprezinte şi face propunerea ca să se rămână aşa cum a fost până acum, adică să fie acordate de către Consiliul Local, mai ales ca exista un Regulament de Functionare al Consiliului local si nu mai este nevoie de un alt regulament care sa se suprapuna, iar practica aplicata pana in prezent a fost aceea de a fi analizate, dezbatute si aprobate de catre consiliul local. Primarul sustine ca este atributul sau de a acorda aceste ajutoare si ca este legal.

-         Mircea Stănculescu susţine că dacă ar fi atributul primarului, nu ar mai avea nevoie de Hotărârea Consiliului Local.

            Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, 10 voturi „pentru” (Vasile Scîrlea, Sorin Ştefan Alexandru, Mihai Buganu, Boriceanu Constantin, Marius Gavrilă, Ungureanu Ana, Nistor Petre Tiberiu, Constantin Daniel Popa, Scîrlea Gheorghe),               1 vot „împotrivă” (Mircea Stănculescu) şi 2 „abţineri” (Cheran Eugen şi Daniela Brăneanu).

                 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordării DIPLOMEI DE FIDELITATE pentru Drăgoescu Ion - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

                 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi „Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Călimăneşti ianuarie – iunie 2014”.

             Acest raport a fost prezentat în cadrul şedinţelor reunite ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

            Se trece la punctul care completează ordinea de zi şi anume„Raport şi proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea a unei săli din cadrul Centrului de Informare Turistică Călimăneşti”.

             Domnul consilier Mihai Buganu:

-         Întreabă dacă suma prevăzută acoperă cheltuielil (chirie+utilităţi);

   Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Solicită lămuriri cu privire la plata chiriei şi a utilităţilor pentru locaţia respectivă (domnul primar face precizarea că se plăti la pauşal).

     Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali”.

   Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-         Pe strada Calea lui Traian sunt benere comerciale (solicită dacă se plăteşte pentru ele) şi de asemenea benere electorale, să fie date jos;

     Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Deficiente asupra proiectarii unui podet din strada Dobrogeanu Gherea din Jiblea Vechein urma caruia au fost inundate mai multe gospodarii in zona garii. Solicita sa fie tras la raspundere proiectantul, nu sa suporte cetatenii conseciintele unor erori de proiectare, mai  ales ca aceste proiecte sunt platite din bugetul local (domnul primar face precizarea că activitatea se desfăşoară conform bugetului, nu este o greşală de proiectare, ci este o neîndeplinire a realizării proiectului);

-         Sa fie eliminata discriminarea cu privire la favorurile executivuluiunor cetateni carora le coseste iarba in fata gospodariilor si propietatilor, altora le curata rigolele, etc. Daca se executa aceste operatiuni sa fie facute unitar, pe toate strazile;

-         Atentionare APAVIL S.A., sa nu mai lase lucrari nefinalizate in intersectii, chiar si pe cate doua-trei zile, lucrari care straguleaza traficul rutier, mai ales in conditii de lipsa de vizibilitate datorita muntilor de pamant rezultat din excavatii. Exemplu intersectia Str. 24 Ianuarie cu drumul judetean catre Daesti;

-         Solicita masina de pompieri pentru a interveni la golirea fantanilordin gospodariile cetatenilor, care au fost inundate, pe strada Anton Pann;

-         Solicitălamuriri cu privire la extinderea retelei electricepe strada Păcii;

-         Se atrage atentia executivului cu privire la Regularizarea canalului colector de ape pluviale “Fulga”,care in urma intemperiilor curente a provocat pagube in gospodariile invecinate, dar care reprezinta in orice moment un pericol de pagube si mai mari. Exemplul este prabusirea curtii domnului Ghinoiu Andrei sub acest canal, fapt ce a condus la opturarea acestuia si debusarea apelor pa strada Mihai Viteazul. Chiar daca se intervine in acest punct, situatia nu este rezolvata, pana nu se va regulariza complet acest canal, problemele vor continua;

-         Situatia cetatenilor din Jiblea-Veche, in special al strazii Pacii si Viilor; în acest sens au adresat o PETITIE cu nemultumirile lor, una adresata executivului si una consiliului local (nr.35/21.07.2014); s-a solicitat primarului un raspuns cu privire la acest aspect, care a explicat ca petitia este adresata primarului şi nu consiliului local, iar domnia sa trebuie sa dea un raspuns, a fost rugat sa prezinte petitia in cauza, drept pentru care a rugat secretara primariei sa aduca documentul. Iar documentul era foarte clar, “CATRE CONSILIUL LOCAL”. Dupa aducerea in discutie a solicitarilor din petitie, primarul a informat ca APAVIL S.A. va semna in aproximativ doua-trei saptamani contractul de lucrari cu firma care a castigat licitatia, dupa care se va trece la realizarea lucrarilor de canalizare si ulterior asfaltare.

     Domnul consilier Cheran Eugen:

-         Când se va pune la dispoziţia Consiliului Local raportul Curţii de Conturi (domnul primar face precizarea că atunci când va sosi dispoziţia Curţii de Conturi, atunci va fi pus la dispoziţia Consiliului Local);

     Domnul consilier Sorin Ştefan Alexandru:

-         Trecerea de pietoni de la Marna;

-         Să fie puse semne de circulaţie pe strada Al.Vlahuţă.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

 SORIN ȘTEFAN ALEXANDRU                   JR.DÂRNESCU OANA MARIA

            

             Încheiat astăzi 26 iunie 2014 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Călimăneşti la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 în funcţie, lipsește domnul consilier Mircea Stănculescu și doamna consilier Popa Eugenia.

               În conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa a fost convocată de către domnul primar Florinel Constantinescu prin convocatorul număr 9.881 din 20.06.2014,ce se află la dosarul de şedinţă. La şedinţă participă domnişoara secretar Dârnescu Oana Maria şi domnul Narcis Chirea de la ziarul Cozia Info.

               Domnul preşedinte Sorin Ștefan Alexandru supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.06.2014 (se aprobă în unanimitate).

               În continuare, domnul primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe                anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind nominalizarea unei persoane care va conduce evidența în Registrul de evidență a datoriei publice locale a orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. 3.Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a unui sprijin financiar pentru participarea elevului Ploscaru Ioan Laurențiu la Olimpiada Internațională de Matematică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. 4.Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

                 Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.

                   Setrece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind nominalizarea unei persoane care va conduce evidența în Registrul de evidență a datoriei publice locale a orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

              Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 3 de pe ordinea de zi „Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a unui sprijin financiar pentru participarea elevului Ploscaru Ioan Laurențiu la Olimpiada Internațională de Matematică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

            Setrece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali”.

             Domnul primar informează Consiliul Local cu privire la refacerea acoperișului Pieței Centrale din Călimănești, de asemenea s-a definitivat Strategia de Dezvoltare a orașului Călimănești care urmează să fie supusă spre aprobare în ședința viitoare a Consiliului Local. Informează Consiliului Local asupra faptului că se asfaltează în continuare, s-a început cu strada Câmpului, strada Al.Vlahuță și intrarea spre Jiblea Nouă și de asemenea s-au montat camere de filmat în oraș.

               Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

 SORIN ȘTEFAN ALEXANDRU                   JR.DÂRNESCU OANA MARIA

Încheiat astăzi 16 iunie 2014 la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Călimăneşti la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 în funcţie, lipsește doamna consilier Popa Eugenia şi domnul consilier Mihai Buganu.

                 În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa a fost convocată de către domnul primar Florinel Constantinescu prin convocatorul număr 9.451 din 13.06.2014, ce se află la dosarul de şedinţă. La şedinţă participă doamna secretar Oana Maria Dârnescu şi domnul Narcis Chirea de la ziarul „Cozia Info”.

                   Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data                           de 29.05.2014, fiind aprobat în unanimitate.

               Domnul primar dă citire ordinii de zi următoare:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la societatea EXPO NORD OLTENIA S.A. - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru la societatea CĂLIMĂNEŞTI SERV S.R.L. - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

                Ordinea de zi se supune la vot, fiind aprobată în unanimitate.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la societatea EXPO NORD OLTENIA S.A. - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ştefan Alexandru întreabă dacă există întrebări sau discuţii la acest punct.    

                 Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-         Nu pot fi întrebaţi cei care solicită aceste salarii, care a fost contribuţia lor la dezvoltarea societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A. (domnul primar precizează faptul că pot fi întrebaţi şi cei care au manageriat această societate şi traşi la răspundere şi de asemenea s-a făcut adresă către cei care au condus societatea pentru a fi chemaţi la discuţii);            

                 Nemaiexistând discuţii la acest punct, se trece la votul acestui proiect de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru la societatea CĂLIMĂNEŞTI SERV S.R.L. - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                 Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ştefan Alexandru întreabă dacă există întrebări sau discuţii la acest punct.

                 La şedinţă participă domnul Sclipcea Valentin, administrator la societatea CĂLIMĂNEŞTI SERV S.R.L., pentru a da, dacă este cazul, explicaţii la acest punct de pe ordinea de zi.    

                 Domnul consilier Scîrlea Gheorghe:

-         Exista un punct de lucru până acum (domnul primar face precizarea că nu exista un punct de lucru al societăţii );

                 Nemaiexistând discuţii la acest punct, se trece la votul acestui proiect de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

               Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

      

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     ŞTEFAN SORIN ALEXANDRU             JR.OANA MARIA DÂRNESCU

             Încheiat astăzi 29 mai 2014 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Călimăneşti la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 în funcţie.

               În conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa a fost convocată de către domnul primar Florinel Constantinescu prin convocatorul număr 8.198 din 23.05.2014,ce se află la dosarul de şedinţă. La şedinţă participă domnişoara secretar Dârnescu Oana Maria şi domnul Narcis Chirea de la ziarul Cozia Info.

               Domnul preşedinte Constantin Daniel Popa supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 12.05.2014 (se aprobă în unanimitate).

               În continuare, domnul primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unor scutiri la plata impozitului pe teren - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. 3.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe               anul 2014 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar Parohiei Jiblea Nouă - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. 4.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru premierea sportivului de performanţă Toader Andrei Rareş - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din oraşul Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. 6.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân aflaţi pe raza oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. 7.Raport şi proiect de hotărâre privind prestarea de muncă în folosul comunităţii de către contravenienţi - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –                       Dr. Florinel Constantinescu.
 8. 8.Informare privind Decizia nr.2/2/2013 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea.
 9. 9.Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

                 Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.

                   Setrece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unor scutiri la plata impozitului pe teren - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

              Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

            Setrece la punctul 3 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2014 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar Parohiei Jiblea Nouă - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru premierea sportivului de performanţă Toader Andrei Rareş - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

           Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 5 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din oraşul Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Unde se vor face aceste adăposturi pentru câini (domnul primar face precizarea că vor fi tot unde sunt şi acum, dar vor fi făcute unele noi după normele legale, cele vechi nemaifiind bune, acestă problemă cu câini comunitari fiind o problemă sensibilă şi de asemenea preţurile pentru întreţinerea lor vor rămâne acelaşi, conform Hotărârii Consiliului Local din anul 2009).

           Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 6 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân aflaţi pe raza oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 7 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind prestarea de muncă în folosul comunităţii de către contravenienţi - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

               Setrece la punctul 8 de pe ordinea de zi „Informare privind Decizia nr.2/2/2013 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea”. Această informare a fost prezentată în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate din data de 28.05.2014.

               Se fac propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru lunile iunie, iulie, august. Domnul viceprimar îl propune pe domnul consilier Sorin Ştefan Alexandru, se supune la vot această propunere, fiind aprobată în unanimitate.

             Setrece la punctul 9 de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali”.

               Domnul primar informează Consiliul Local cu privire la faptul că s-a primit înştiinţarea de la ADR prin care s-a aprobat proiectul pentru liceu, termenul limită pentru terminarea proiectului fiind 31.12.2015, fiind trimis proiectul iniţial aşa cum a fost făcut, 57 miliarde fiind necesare pentru terminarea acestui proiect.

               De asemenea domnul primar face unele precizări cu privire la activitatea societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A., aducând la cunoştiinţă faptul că s-a schimbat conducerea societăţii, fiind numit domnul Mihai Bucura la conducerea acestei societăţi.

               Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-         Rezolvarea problemelor de la blocul ANL, cad burlanele, apa curge pe pereţi (domnul primar face precizarea că se vor lua măsuri pentru vinderea acestor apartamente, dar că şi cei de acolo au obligaţi să facă unele reparaţii);

-         Să se rezolve microbuzele care staţionează în zona Piaţă, să fie marcate locuri speciale pentru staţionarea lor, iar pentru autobuzul cel mare să fie dus în altă parte şi de asemenea să fie făcut un loc pentru “handicap” şi să fie respectat acest loc;

-         S-a spus că va fi informat Consiliul Local cu privire la avocatul care va reprezenta Primăria Călimăneşti în proces cu PRESACET S.A. (domnul primar face precizarea că este vorba doamna avocat Beniuc, suma este de 2500 lei, indiferent de termene sau instanţele de judecată);

     Domnul consilier Mihai Buganu:

-         Se adună către trei-patru autobuze în staţia de la Cozia şi ocupă staţia, să se rezolve această problemă, făcând precizarea că capătul de linie este la Arutela;

-         Să se pună şicane la Cozia, pentru a evita eventualel accidente (domnul primar face precizarea că se vor pune aceste şicane şi se vor face reface cele deteriorate şi se vor pune şi în dreptul şcolilor);

     Domnul consilier Marius Gavrilă:

-         Informează Consiliul Local cu privire la urşii care au produs pagube la Păuşa, unde oamenii au suferit în gospodăriile lor pagube şi trebuie despăgubiţi (domnul primar face precizarea că s-a făcut adresă la Ocolul Silvic şi în funcţie de răspunsul lor se vor găsi soluţii pentru a fi despăgubiţi);

     Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         înlocuirea becurilor arse pe strada Anton Pann, zona “Bisericesti”;

-         Masuri pentru restrictionarea vitezei pe strada Ana Ipatescu din Jiblea Noua;

-         Prezentarea articolului 58 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consililului Local Calimanesti care a fost incalcat de catre primar si secretarul orasului prin nesupunerea la vot a unui amendament al unui consilier local, care precizeaza: asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local in ordinea formularii lor:

AMENDAMENT:

-         Modificare adusa unui proiect de act normativ sau de tratat;

-         Corectare a anumitor erori sau omisiuni.;

-         Propunere de modificare ce urmeaza sa fie adusa in textul unui proiect de lege, de rezolutie, de hotarare, rezultat al discutarii in cadrul organismului chemat sa o adopte;

-         Text introdus intr-o conventie internationala, prin acordul partilor sau printr-un procedeu prevazut anume, pentru a preciza, a compensa sau a modifica unele prevederi ale acesteia;

     Domnul consilier Ştefan Sorin Alexandru:

-         Dacă au venit cei de la THIC Paşcani (domnul primar face precizarea că aceştia nu au venit);

-         Când se vor termina partea de lucrări pentru Mirajul Oltului (domnul primar face precizarea că termenul este de 31.12.2015);

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

      CONSTANTIN DANIEL POPA                   JR.DÂRNESCU OANA MARIA

Încheiat astăzi 29 aprilie 2014 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Călimăneşti la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 în funcţie, lipseşte domnul consilier Sorin Alexandru şi domnul consilier Mihai Buganu.

               În conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa a fost convocată de către domnul primar Florinel Constantinescu prin convocatorul număr 6.360 din 24.04.2014,ce se află la dosarul de şedinţă. La şedinţă participă domnişoara secretar Dârnescu Oana Maria şi domnul Narcis Chirea de la ziarul Cozia Info.

               Domnul preşedinte Constantin Daniel Popa supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2014 (se aprobă în unanimitate) şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.04.2014 (se aprobă în unanimitate).

               În continuare, domnul primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2014 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –           Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe               anul 2014 -iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. 3.Raport şi proiect de hotărâre privind preluarea proprietăţii, a dreptului de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor Proiectului PHARE cu numărul de contract RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.10, cu titlul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. 4.Raport şi proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A. - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. 5.Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea preţului chiriei pentru spaţiul închiriat Partidului Democrat Liberal – organizaţia locală Călimăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. 6.Raport şi proiect de hotărâreinventarierea în domeniul public al Oraşului Călimăneşti a suprafeţei de teren de 742 mp şi stabilirea destinaţiei de drum public pentru terenul în suprafaţă de 84,14 mp - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. 7.Raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a unor terenuri concesionate în punctul PĂUŞA - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. 8.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unei scutiri de la plata impozitului pe teren - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. 9.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a unui sprijin financiar pentru pregătirea elevului Ploscaru Ioan Laurenţiu - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. 10.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru sprijinirea organizării şi desfăşurării CONCURSULUI COZIA MTB - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. 11.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Călimăneşti la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pe anul 2014” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 12. 12.Raport şi proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/35.02.2010 referitoare la reactualizarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 13. 13.Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de Ordine Publică constituită la nivelul oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 14. 14.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordării DIPLOMEI DE FIDELITATE pentru anul 2014, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie din oraşul Călimăneşti şi a unor premii speciale persoanelor care au împlinit vârsta de           100 de ani, respectiv 101 ani - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 15. 15.Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti.
 16. 16.Raportul primarului privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Călimăneşti.
 17. 17.Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

                 Domnul consilier Mircea Stănculescu face precizarea că nu este de acord cu ordinea de zi, cu referire la punctul 6, (având şi un amendament în acest sens) „Raport şi proiect de hotărâreinventarierea în domeniul public al Oraşului Călimăneşti a suprafeţei de teren de 742 mp şi stabilirea destinaţiei de drum public pentru terenul în suprafaţă de 84,14 mp - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                Se supune la vot ordinea de zi, 12 voturi „pentru” (Vasile Scîrlea, Constantin Daniel Popa, Popa Eugenia, Ion Gabi Nanu Popescu, Eugen Cheran, Daniela Brăneanu, Boriceanu Constantin, Tiberiu Nistor, Ungureanu Ana, Scîrlea Gheorghe, Marius Gavrilă, Emil Popa) şi 1 vot „împotrivă” (Mircea Stănculescu).

                   Setrece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2014 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 -iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

              Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 3 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind preluarea proprietăţii, a dreptului de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor Proiectului PHARE cu numărul de contract RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.10, cu titlul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A. - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

           Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 5 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea preţului chiriei pentru spaţiul închiriat Partidului Democrat Liberal – organizaţia locală Călimăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Supune atenţiei Consiliului Local faptul că un cetăţean şi-a exprimat dezamăgirea faţă de acest punct, datorită chiriei prea mici care a fost stabilită pentru cei care au solicitat acest spaţiu, de asemenea din spusele acestui cetăţean o altă persoană a solicitat acest spaţiu pentru desfăşurarea de ativităţi economice şi i s-a cerut o chirie de 40 lei/mp, în timp ce PDL a luat acest spaţiu cu                 53,17 lei/lună (domnul primar face precizarea că nu a existat o astfel de cerere pentru închirierea acestui spaţiu).

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

            Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâreinventarierea în domeniul public al Oraşului Călimăneşti a suprafeţei de teren de 742 mp şi stabilirea destinaţiei de drum public pentru terenul în suprafaţă de 84,14 mp - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

               Sunt date avize favorabile din partea Comisiilor 2 şi 3. Domnul consilier Mircea Stănculescu face precizarea că Comisia nr.1 nu a dat aviz pentru acest material, fiind prezenţi la şedinţa de comisie doar 4 consilieri (fiind 2 voturi pentru şi 2 abţineri).

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Propune un amendament prin care acest material să fie împărţit în două proiecte de hotărâre: proiect de hotărâre privind inventarierea acestui teren şi proiect de hotărâre privind clasificarea ca drum public; (domnul primar face precizarea că vor trebui 2 măsurători, 2 cadastrări pentru acestea);

-         Pentru a clasifica acest teren ca fiind drum public este necesară obţinerea de avize din partea unor instituţii cum ar fi Drumurile Naţionale sau avizul Poliţiei (domnul primar precizează faptul că după obţinerea hotărârii de consiliu, se vor obţine aceste avize).

           Domnul primar spune că există o cerere de concesionare (550 mp) pentru a se face o spălătorie, dar s-a dat răspuns prin care s-a precizat că nu se poate concesiona deoarece nu s-a terminat de retrocedat terenurile, conform Legilor Fondului Funciar, de asemenea mai precizează faptul că mai există suprafeţe de teren care nu au fost incluse în domeniul public şi va veni în faţa Consiliului Local pentru obţinerea aprobării de trecere în domeniul public.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu salută această iniţiativă, propunând constituirea unei comisii mixte, formate din consilieri şi specialişti din primărie, dar că acest material trebuie împărţit în două proiecte de hotărâri.

             Domnul viceprimar Vasile Scîrlea precizează faptul că nu este vorba despre           2 terenuri care vor fi trecute în domeniul public.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa supune la vot acest proiect de hotărâre în forma iniţiativă de executiv. Domnul consilier Mircea Stănculescu precizează faptul că trebuie supus la vot mai întâi amendamentul. Domnişoara secretar Oana Maria Dârnescu precizează că trebuie întâi supus la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată de executiv apoi amendamentul. Domnul consilier Mircea Stănculescu precizează faptul că domnişoara secretar Oana Maria Dârnescu respinge solicitarea de a supune la vot mai întâi amendamentul.

             Se supune la vot ordinea de zi, 12 voturi „pentru” (Vasile Scîrlea, Constantin Daniel Popa, Popa Eugenia, Ion Gabi Nanu Popescu, Eugen Cheran, Daniela Brăneanu, Boriceanu Constantin, Tiberiu Nistor, Ungureanu Ana, Scîrlea Gheorghe, Marius Gavrilă, Emil Popa) şi 1 vot „împotrivă” (Mircea Stănculescu).

             Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a unor terenuri concesionate în punctul PĂUŞA - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

              Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unei scutiri de la plata impozitului pe teren - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

                 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a unui sprijin financiar pentru pregătirea elevului Ploscaru Ioan Laurenţiu - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

              Domnul viceprimar Vasile Scîrlea:

-         Face propunerea ca şi Toader Rareş, băiatul preotului Toader, să fie sprijinit în activitatea sa sportivă;

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

                 Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru sprijinirea organizării şi desfăşurării CONCURSULUI COZIA MTB - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Atrage atenţia că aceast parteneriat cu această asociaţiei s-a făcut pe ascuns, fără o informare a Consiliului Local sau să existe o hotărâre de consiliu în acest sens;

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Călimăneşti la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pe anul 2014” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/35.02.2010 referitoare la reactualizarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

               Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de Ordine Publică constituită la nivelul oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

                   Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordării DIPLOMEI DE FIDELITATE pentru anul 2014, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie din oraşul Călimăneşti şi a unor premii speciale persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani, respectiv 101 ani - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Constantin Daniel Popa întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

               Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi „Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti”.

          Conform adresei Instituţiei Prefectului şi în conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit.a din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul localităţii prezintă consiliului local în primul semestru al anului, un raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, urmând ca acesta să fie transmis Instituţiei Prefectului Vâlcea – Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios . Acest raport a fost pus la dispoziţia domnilor şi doamnelor consilieri, în vederea studierii, împreună cu celelalte materiale de şedinţă.

                Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi „Raportul primarului privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Călimăneşti”.

             Conform adresei Instituţiei Prefectului Vâlcea şi în conformitate cu prevederile art.122 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul localităţii prezintă consiliului local în primul semestru al anului, un raport privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al oraşului Călimăneşti, urmând ca acesta să fie transmis Instituţiei Prefectului   Vâlcea – Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios. Acest raport a fost pus la dispoziţia domnilor şi doamnelor consilieri, în vederea studierii, împreună cu celelalte materiale de şedinţă.

                Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali”.

             Domnul consilier Emil Popa:

-           Staţia de autobuz pentru Berislăveşti, îngreunează circulaţia, să se găsească un alt loc pentru acestă staţie şi să fie delimitata acest lucru;

-           Informează Consiliul Local despre organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Română la Călimăneşti, în parteneriat cu Ministerul Învăţământului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Primăria Oraşului Călimăneşti şi unde au participat 270 de elevi, mulţumind Primăriei Oraşului Călimăneşti pentru sprijinul acordat la buna desfăşurare a acestui eveniment.

     Domnul Narcis Chirea:

-         S-a luat o decizie foarte bună cu comercianţii din Piaţa Cozia, dar s-a ajuns la certuri între ei, în ceea ce priveşte delimitarea terenurilor ocupate de ei, să se rezolve acest lucru (domnul primar face precizarea că s-a tras sarcini celor de la Corpul de Control pentru ca comercianţii să fie puşi în drepturi şi se vor face acte adiţionale prin care se va preciza obiectul de activitate a fiecărui comerciant).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

      CONSTANTIN DANIEL POPA                   JR.DÂRNESCU OANA MARIA


Pagina 8 din 10