Autentificare

Declarații de Căsătorie

 

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orașul Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 380, oraș Călimănești, județul Vâlcea, CIF 2541630, telefon 0250750080, fax 0250750082, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil-teren în suprafață măsurată de 236 mp, categorie de folosință „curți construcții” situat în intravilanul orașului Călimănești, strada Șerban Cantacuzino nr. 99, identificat prin numărul cadastral 39329 și înscris în Cartea Funciară nr. 39329 a localității Călimănești, ce aparţine domeniului privat al orașului Călimănești, în baza O.U.G. nr. 57/2019 și a HCL nr. 27 din 28.03.2024.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost, de la sediul autorității contractante din Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 380, județul Vâlcea.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul autorității contractante din Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 380, județul Vâlcea.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/07/2024, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 22/07/2024, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380, județul Vâlcea.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/07/2024, ora 10.00, la sediul Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380, județul Vâlcea.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/06/2024.