Statutul Orașului Călimănești

Statutul Orașului Călimănești

Prezentul statut este elaborat în temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 53 / 16 august 2002, privind Statutul - cadru al unităţilor administrativ – teritoriale şi cuprinde date şi elemente specifice care individualizează Orașul Călimănești în raport cu celelalte unitățí administrativ – teritoriale din România.

Stema orașului Călimănești a fost adoptată prin H.G. nr. 792/27.09.1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 12 Octombrie 1999, Anexa 4. Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei orașului: Stema se compune dintr-un scut tripartit în furcă răsturnată; în primul cartier, pe câmp de azur,…
2.1 Delimitare teritorială Teritoriul administrativ al Orașului Călimăneşti este situat în partea de nord-est  a  judeţului Vâlcea,  la poalele Carpaţilor Meridionali, de o parte şi de alta a râului Olt, 18 km distantă de municipiul reședintă de județ, Rm. Vâlcea, si 81  km distantă de Sibiu. Este poziționat în cea…
Localitatea Călimăneşti este cunoscută încă din antichitate, găsindu-se pe teritoriul ei urme ale civilizaţiei dacilor. Încă de atunci au fost cunoscute efectele benefice ale apelor termale. În anul 138 romanii cucerind Dacia ridică aici un castru de apărare în locul numit Bivolari, sub poalele muntelui sfânt al dacilor, Kogaion (se…
Cele mai vechi repere de natură demografică sunt cele consemnate în anul 1734 și atestă existenţa în Călimăneşti a unui număr de 186 de familii. După un secol şi jumătate, respectiv în anul 1893, conform Dicţionarului geografic al judeţului Vâlcea, realizat de Grigore Alexandrescu, localitatea Călimăneşti avea 2088 de locuitori,…
Orașul Călimănești, este o unitate administrativ-teritorială în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Este persoană juridica de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Orașul este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală…
Accesul în stațiune se realizează, rutier, pe drumul european E81(DN7) (București-Rm.Vâlcea-Călimănești-Sibiu-Cluj-Satu Mare-Halmeu), iar feroviar, este asigurat de linia secundară Piatra Olt- Podul Olt, ramificație a magistralei feroviare Brașov-Sibiu-Arad-Curtici, prin stația de cale ferata Călimănești și Halta Păușa. Față de alte orașe importante, Orașul Călimănești se află la:- 18 km de…
Serviciile de utilităţi publice sunt definite ca fiind totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) producţia,…
8.1 Învățământ           Documentele atestă existenţa şcolii încă din secolele XIV-XV. Prima şcoală mănăstirească funcţionează în 1415 la mănăstirea Cozia. Baza documentară a acesteia o constituie actul emis de Mircea cel Bătrân la 28 martie 1415. De-a lungul secolului al XV-lea, călugării Iosif şi Visarion au îndeplinit şi funcţia de…
Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Vâlcea, orașul se află în zona județului cu profil economic complex (industrie energetică, turism, exploatare și prelucrare a lemnului etc.), cu grad ridicat de urbanizare și de echipare tehnică. In cadrul rețelei de localități, Călimăneștiul este un centru orășenesc intercomunal. In raport cu…
Patrimoniul orașului Călimănești este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al orașului. Domeniul public este atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, Anexa 7, cu modificările şi completările ulterioare. În calitate de persoană juridică de drept public, orașul Călimănești exercită, prin Consiliul Local, posesia, folosinţa…
Titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Călimănești reprezintă cea mai înaltă distincţie pe care Consiliul Local o poate conferi unor cetăţeni români sau străini.  Titlul se acordă, după caz, din iniţiativa:a) Primarului;b) Consilierilor locali;c) Persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniu/domeniile în care s-a afirmat cel propus d) Cetatenilor…
Cetăţenii orașului au dreptul de a participa la viaţa politica, economică socială şi cultural-sportiva. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa orasului sunt exercitate în mod democratic prin următoarele instrumente:• referendum local• adunare cetățenească• petitii• iniţiative• audiente• consultări Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru oraș și străzi se face prin…
13.1 Cooperare internă Pe plan local, Primăria Orașului Călimănești are relaţii de cooperare cu Consiliul Judeţean Valcea şi cu Institutia Prefectului, raporturile dintre acestea fiind reglementate de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, Primăria Orașului Călimănești are relaţii de cooperare, care vizează…
14.1 Asociații și fundații care își desfășoară activitatea în orașul Călimănești 1. Asociația HCA pro Handbal Călimănești 2. Asociația Nevăzătorilor din Romania3. Asociația Ortodoxă “Sf. Pantelimon “ Călimănești4. Asociația Plopart 5. Asociația pentru Promovarea Învățământului European6. Fundația 31 Mai7. Fundația Andromeda8. Fundația Europeană de Mediu9. Fundația Moldoveanu Marius10. Fundația Rezervația…