Autentificare

Având în vedere prevederile art. 155, alin (1), litera b), alin (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Primarul oraşului Călimăneşti prezintă Consililului Local

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2023

Introducere

 În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019  privind Codul Administrativ, precum și cu ale Legii nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public, prezint Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

Acest raport este atât o datorie morală, cât și legală, care reflectă acțiunile și activitățile intreprinse de instituţia pe care o reprezint, pe parcursul unui an.

Îndeplinirea nevoilor comunităţii, creșterea calităţii mediului educaţional și a numărului performanţelor școlare și sportive ale tinerilor, îmbunătăţirea imaginii zonelor istorice de interes turistic ale staţiunii, stimularea investiţiilor și crearea de noi locuri de muncă vor da dreptul cetățenilor orașului la o existenţă decentă și demnă, iar mie îmi revine obligația de a îndeplini obiectivele propuse în ciuda limitărilor financiare.

În anul 2023, preocuparea mea principală, cât și a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti, a fost bunăstarea cetăţenilor și gospodărirea eficientă a bugetului local, prin atingerea următoarelor obiective: dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor propuse, atragerea de investitori, întreţinerea și repararea drumurilor în limita bugetului local, asigurarea transparenţei în ceea ce privește cheltuirea banului public și a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor și a climatului optim de lucru în relaţiile cu cetăţenii, care sunt beneficiarii direcţi ai acestor servicii.

Toate acestea au fost  posibile cu sprijinul dumneavoastră, al plătitorilor de taxe şi impozite şi datorită echipei din cadrul Primăriei, serviciilor subordonate Consiliului Local şi al consilierilor locali care au înţeles că datoria lor faţă de comunitate este aceea de a gestiona banul public în interesul comunităţii locale.

Prezentul raport cumulează rapoartele de activitate pe anul 2023 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Călimănești, precum şi ale serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Călimănești, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor emise de Primar și este structurat pe capitole, astfel:

 1. ADMINISTRATOR PUBLIC
 2. BUGETUL LOCAL
 3. URBANISM, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, INVESTIŢII, IMPLEMENTARE PROIECTE
 4. REGISTRUL AGRICOL
 5. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 6. POLIȚIA LOCALĂ
 7. SERVICIUL COMUNITAR PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR
 8. SERVICIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI
 9. CULTURĂ
 10. TURISM

 

 1. ADMINISTRATOR PUBLIC

Administratorul public este un post inființat în conformitate cu prevederile art. 244 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, și îndeplinește în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local, după cum urmează:

 • Coordonarea, controlul și monitorizarea activității Compartimentului Managementul Proiectelor și Programelor și a Compartimentului Implementare/Post- Implementare Proiecte;
 • Coordonarea, controlul și monitorizarea activității Compartimentului Achiziții Publice;
 • Coordonarea derulării investițiilor de la promovarea acestora din stadiul de intenție până la finalizarea lor;
 • Coordonarea activității de promovare și implementare a proiectelor cu finațare din bugetul statului, al Uniunii Europene sau al altor entități de finanțare externă;
 • Semnarea rapoartelor și referatelor întocmite de către structurile pe care le coordonează, care fundamentează hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului;
 • Repartizarea și urmărirea modului de soluționare a corespondenței adresată compartimentelor pe care le coordonează;
 • Semnarea răspunsurilor la petiții și documente în domeniile structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe care le coordonează;
 • Semnarea în calitate de reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale Oraș Călimănești și de ordonator principal de credite, a tuturor documentelor emise de strucurile pe care le coordonează.
 • Asigură respectarea prevederilor Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 • Desfășoară și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției,hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului, însărcinări stabilite de primar, viceprimar, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

În cursul anului 2023, s-a pus accent pe identificare unor oportunități de finanțare a cât mai multor obiective de investiție cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a oraşului Călimăneşti, 2021-2027.

 În acest sens au fost întocmite documentații tehnico-economice pentru mai multe proiecte de investiții care au fost depuse pentru obținere de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR),  Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT), Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) și  programe cu finanțare guvernamentală.

Se urmăreşte în acest fel dezvoltarea turistică și economica a stațiunii balneoclimaterice Călimănești-Căciulata, asigurându-se premisele necesare pentru dezvoltarea zonei și creșterea confortului cetățenilor și al turiștilor.

O parte din proiecte se află deja în implementare fiind demarate procedurile de achiziție a lucrărilor, iar altele sunt în faza de selecție în vederea semnării contractelor de finanțare.

Prezentate pe scurt, proiectele au în vedere: 

 1. „Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea Orașului Călimănești”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului conform Actului Aditional nr.4 este de 32.641.230,24 lei. Proiectul este in faza finala de implementare, au fost efectuate recepțiile la terminarea lucrărilor pentru toate cele 5 obiective de investiții, iar în primul trimestru al anului 2024 se va depune Cererea finală de rambursare.

          Proiectul subsumează 5 obiective de investiții, complementare între ele, în speță vizand dezvoltarea serviciilor și infrastructurii educaționale și socio-culturale a orașului și localitaților rurale aparținătoare, precum și îmbunatățirea spațiilor publice urbane prin reabilitarea și modernizarea a 7.1 km de drumuri locale. Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții populației orașului Călimănești prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii serviciilor educaționale, culturale și recreative, precum și a infrastructurii spațiilor publice urbane. Ambele componente sunt extrem de importante pentru reducerea disparităților la nivelul orașului și al localităților rurale aparținătoare prin contribuția la accesibilizarea infrastructurii educaționale și socio-culturale pentru toate categoriile de cetățeni, mai ales a celor din categoriile defavorizate și oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate, cât și prin contribuția la sporirea mobilității populației prin punerea la dispoziție generală a unei infrastructuri de drumuri modernizate care să conecteze și zonele marginalizate ale urbei cu restul orașului.

Cinci obiective au fost modernizate şi reabilitate în localitate prin acest proiect:

- Casa de Cultură Florin Zamfirescu Călimăneşti;

- Centrul Cultural Recreativ Jiblea Nouă;

- Centrul Multifuncţional;

- Şcoala cu clasele I - IV Jiblea Nouă inclusiv amenajarea terenului aferent;

- Modernizarea şi reabilitarea unor străzi pe raza staţiunii Călimăneşti – Căciulata;

 1. Construire piață – comercializare pește și produse agroalimentare traditionale în oraș Călimănești, județul Vâlcea – valoare totală: 1.926.688,86 lei. Proiectul a primit finanțare și a fost finalizat în luna august 2023.

Prin realizarea acestei investiții s-a urmărit reabilitarea pieței din centrul orașului Călimănești pentru a oferi condiţii conforme cu normele sanitare în vigoare producătorilor locali şi din împrejurimile localităţii, atât pentru desfacerea produselor agricole şi alimentare tradiţionale (legume, fructe, preparate din carne), cât şi pentru cele piscicole.

S-a construit o clădire cu formă dreptunghiulară, având spații amenajate pentru comercializare pește cu suprafață utilă 31,10 mp, comercializare produse lactate cu suprafață utilă 19,43 mp și comercializare carne cu suprafață utilă 19,45 mp. Pe teren se află o clădire cu regim de înălțime Parter, cu suprafață construită 60 mp, cu funcțiunea grupuri sanitare. Această clădire va fi menținută.

Construcția adăpostește spații pentru comercializare pește și produse agroalimentare tradiționale: legume, fructe, produse lactate, carne și produse din carne, flori.

 1. Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală – valoarea totală 71.384.638,54 lei

Proiectul a primit finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, și se află în implementare.

           Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzate de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabile, nepoluante, reducerea cantității de combustibil utilizat și reducerea costurilor financiare cu energia termică.

Prin implementarea acestei investiții se urmărește: Modernizarea sistemului de producere și transport a energiei termice în localitatea Călimănești și realizarea unui sistem de producer și distribuție a anergiei termice în localitatea Seaca.

În cadrul proiectului se dorește implementare unei soluții de furnizare a energiei termice pentru încălzire în sistem centralizat, utilizându-se surse regenerabile de energie mai puțin exploatate, respectiv energie geotermală, având în vedere potențialul ridicat pe raza orașului Călimănești. Astfel, se dorește modernizarea centralei existente și dotarea acesteia cu instalații și echipamente noi și performante, realizarea unor foraje de extracție a apei geotermale și de injecție a apei geotermale uzate termic, realizarea conductelor de transport a apei geotermale și realizarea unei rețele de distribuție a energiei termice.

Investiția preconizată se referă la:

 1. Realizarea a două foraje de extracție a apei geotermale;
 2. Realizarea a două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice;
 3. Realizarea unei rețele de transport a agentului termic în vederea interconectarii cu rețeaua existent;
 4. Realizarea unei rețele de transport a agentului termic de la foraj la punctul termic;
 5. Realizarea lucrărilor de reparații la punctele termice existente și înlocuirea cazanelor ce utilizează gaze naturale cu schimbătoare de căldură.

Proiectul va avea în vedere:

 1. Două foraje de extracție a apei geotermale;
 2. Două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice;
 3. 1,7 km rețea de transport a agentului termic;
 4. Două schimbătoare de caldură ce înlocuiesc cazane pe gaze natural.

 

 1. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe

Solicitarea de finanțare este depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform  OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

A fost semnat un Contract de finanțare pentru blocurile de locuințe Bloc 1 Tudor Vladimirescu, Bloc 3 Tudor Vladimirescu, Bloc 3 Calea lui Traian.

Pentru blocurile 7 strada Pieței, bloc R1 strada Pieței, Bloc R2 strada Pieței, Bloc 1 Aurel Vlaicu, Bloc piață strada Pieței, Bloc B1 strada Pieței, urmează să se semneze contractul de finanțare.

Cotele de finanțare sunt: 60% MDRAP, 30% buget local și 10% asociațiile de proprietari.

Prin realizarea acestei investiții se urmărește reabilitarea termică a blocurilor. Lucrările propuse sunt:

 • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 • Lucrări de reabilitare a instalației de apă caldă de consum între punctul de record și planșeul peste subsol;
 • Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol;
 • Lucrări conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic.

5.“CONSTRUCȚII DE BAZE SPORTIVE – PROIECT TIP 1, str. Calea lui Traian nr. 7, localitatea Seaca, Oraș Calimanesti, județul Vâlcea”.

Proiectul va fi realizat în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Complexuri sportive”, derulat prin Compania Națională de Investiții.

Terenul pe care se va realiza investiția propusă are forma dreptunghiulară cu o suprafață minimă de 13.202 mp, cu lățimea de 80,50 m și lungimea de 164.00 m.

Baza sportivă va cuprinde:

 • Teren pentru fotbal;
 • Teren multifuncțional pentru handball, baschet, volei și tenis;
 • Clădire pentru vestiare;
 • Tribune pentru 500 de spectatori;
 • Cabină de poartă;
 • Parcare;
 • Alei pietonale;
 • Spații verzi.
 1. Construire creșă medie, str. Serei, nr. 44, Orașul Calimanesti, județul Vâlcea” Proiectul va fi realizat în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Complexuri sportive”, derulat prin Compania Națională de Investiții.

Investiția presupune construirea unei crese pentru maxim 7 grupe de copii, adică 70 copii, situata in orasul Calimanesti, str. Serei, nr 44.

 • Suprafata teren necesar - 3.510,18 mp;
 • Lungime teren – 87,9 m;
 • Latime teren – 41,1 m;
 • Suprafata construita cresa – 1.765,82 mp;
 • Lungime constructie – 76,16 m;
 • Latime constructie – 34,13 m;
 • Regim inaltime – parter.

Creşa va fi cu energie redusă și va avea toate facilităţile prevăzute în reglementările legale, va avea camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcţională, cabinet medical, spaţii administrative.

 1. „EXTINDERE REȚELE INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUD. VÂLCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUJORENI, JUDEȚUL VÂLCEA” – valoare totală – 65,111,504.87 lei

        Proiectul a fost inclus la finanțare prin Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”/ „Dezvoltare teritorială” - „Lucrări publice”. Investiția presupune  extinderea rețelelor de distribuţie a gazelor naturale în Oraşul Călimăneşti, jud. Vậlcea, pe o lungime de 14950 m, realizarea unui numar de 436 instalații de racordare (bransamente), cate unul pentru fiecare imobil, deservind un număr de 898 gospodării si 3 obiective social-culturale. 

In trimestrul I al anului 2024, se vor depune documentatiile in vederea semnarii Contractului de Finantare.

 1. Extindere, reabilitare și modernizare rețea apă potabilă și canalizare în orașul Călimănești, județul Vâlcea” – valoare alocată – 34.118.774,86 lei.

         Proiectul a fost inclus la finanțare prin Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” / „Dezvoltare teritorială”- „Lucrări publice.

          Investiția presupune extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare, în toate localitățile componente ale aglomerării Călimănești: Jiblea Nouă, Seaca, Jiblea Veche, Călimănești, Căciulata și Păușa.

În trimestrul I al anului 2024, se vor depune documentațiile în vederea semnării Contractului de Finanțare.

 1. POAT – MOBILITATE URBANĂ: Achiziția de mijloace de transport, dezvoltarea, extinderea și modernizarea infrastructurii necesare pentru o utilizare conformă a transportului public.

Proiectul a primit finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT 2014-2020) în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul „ Achiziția de mijloace de transport, dezvoltarea, extinderea și modernizarea infrastructurii necesare pentru o utilizare conformă a transportului public”

         Proiectului de investiție prevede: modernizarea, reabilitarea și extinderea căilor de rulare existente; construirea stațiilor de autobuz și a terminalelor pentru mijloacele de transport în comun; achiziționarea de mijloace de transport în comun electrice; investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni, sisteme de închiriere biciclete; realizarea de parcări supraetajate, sisteme de tip park and ride, se vor construi 20 km piste/trasee biciclete, se vor monta 6 stații de încărcare, și urmează a fi depus la finanțare în cadrul PRSV Oltenia 2021-2027, în trimestrul I al anului 2024.

 1. POAT – REGENERARE URBANĂ: Reconversia și reutilizarea terenului cu vegetație forestieră din Zona Hotelului Central – Călimănești și transformarea acestuia în Padure – Parc – Zona de agrement și recreere

       Proiectul a primit finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT 2014-2020) în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul „ Reconversia și reutilizarea terenului cu vegetație forestieră din Zona Hotelului Central – Călimănești și transformarea acestuia în Padure – Parc – Zona de agrement și recreere”

        Proiectului de investiție prevede realizarea unei zone de agrement și recreere pentru populație și turiștii sosiți în stațiune, reinnodându-se totodată tradiția traseelor de cură existente la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Zona de agrement și recreere va conține: poteci (alei) pentru accesul pietonal, cu lățime maximă de 2 m, realizate din împietruire cu piatră spartă încadrată cu borduri din lemn (pentru a se evita migrarea pietrei spre zonele înconjuratoare) sau din pavele realizate din materiale ecologice, pe pat de nisip; piste de biciclete cu lățimea de maxim 2 m; bănci și coșuri de gunoi, amplasate de-a lungul aleilor; puncte de informare; toalete ecologice; stâlpi pentru iluminat, amplasați de-a lungul aleilor; construcții provizorii din lemn cu suprafață construită de maxim 15 mp, și urmează a fi depus la finanțare în cadrul PRSV Oltenia 2021-2027, în cursul anului 2024

 1. Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Generale cu clasele I-VIII ”Șerban Vodă Cantacuzino” - Valoare totală a proiectului: 4.307.045,48 lei

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local. Prin reabilitarea energetică a obiectivului de investiții se urmărește creșterea gradului de confort termic interior, reducerea costurilor de întreținere pentru apă caldă, încălzire, iluminat, precum și a consumurilor energetice, având astfel ca efect reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Implementarea proiectului propus va contribui la atingerea obiectivelor de la nivel local, regional, dar și național cu privire la modernizarea/îmbunătățirea/creșterea eficienței energetice în unitățile de învățământ, previzionând un impact pozitiv pe termen lung în ceea ce privește condițiile de funcționare a unităților de învățământ și beneficii directe pentru locuitorii orașului Călimănești.

A fost semnat contractual de Finantare și s-a finalizat procedura de achiziție a lucrărilor, urmând a se semna contractul pentru execuția lucrărilor.

 1. Creșterea eficienței energetice în clădirea primăriei orașului Călimănești, județul Vâlcea - Valoarea totală a proiectului: 4.823.168,09 lei fără TVA.

          Proiectul a fost depus pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte PR SV/1/3A/2.1/2023, Prioritatea 3 – Eficienţă energetică și infrastructură verde, Obiectivul Specific 2.1 – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Operaţiunea A – Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie.

         Proiectul presupune:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii primăriei Călimănești ( pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste demisol, șarpante);
 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru distribuția agentului termic și a apei calde menajere;
 • utilizarea surselor regenerabile de enegie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

Proiectul a fost evaluat din punct de vedere tehnico-economic, urmând a fi selectat pentru finanțare în anul 2024,

 1. REABILITARE CASTRU ROMAN ARUTELA ȘI AMENAJAREA DE SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE - Valoarea totală a proiectului: 12.402,922 lei.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Investiția l1 Promovarea celor 12 rute turistice/cultural și se află în implementare.

Amplasat în punctual “Poiana Bivolari”, Castrul Roman Arutela reprezintă o fortificaţie militară datată în anul 138 d.Hr. și este înscris în Lista Monumentelor Istorice. Prin investiție se propune reabilitarea construcției existente și crearea altor spații multifuncționale (sală, birouri, un amfiteatru și o scenă în aer liber) care să poată găzdui expoziții itinerante și permanente, tabere de creație și colocvii, proiecte educaţionale pentru copii, audiţii și spectacole în aer liber. De asemenea, se dorește amenajarea de spații verzi, alei pietonale, auto și locuri de parcare.

A fost semnat Contractul de finantare si proiectul este in stadiul de obținere a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

 1. „EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI CĂTRE ZONELE TURISTICE DIN JUDEŢUL VALCEA", care vizează extinderea transportului public de călători către zonele turistice din judeţul Vâlcea.

Proiectul este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta 10 - Fondul Local 1.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) 1.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice. Proiectul va fi implementat la nivelul localităților care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport, printre care și orașul Călimănești.

 1. „SISTEM DE TRANSPORT INTELIGENT LA NIVELUL LOCALITĂȚILOR MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI TRANSPORT"

Proiectul este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta 10 - Fondul Local 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și implementat la nivelul localităților care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport, printre care și orașul Călimănești. Proiectul vine în completarea celui care vizează extinderea transportului public de călători către zonele turistice din judeţul Vâlcea.

 1. CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA - Valoare totală proiect: 983.900,00 lei

Proiectul este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în cadrul apelului de proiecte Componenta C3 -Managementul deșeurilor/Investiția I1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune/Subinvestiția I1.b. - Construirea de insule ecologice digitalizate.

Investiția își propune construirea a 15 insule ecologice digitalizate care să îmbunătățească semnificativ nevoile orașului Călimănești și care, prin suplimentarea capacităților de colectare separată va conduce la un management eficient al deșeurilor și va contribui la atingerea ratei de 50% de reciclare și  pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în anul 2025, așa cum se specifică în Planul Național de Redresare și Reziliență.

 1. Îmbunătățirea serviciilor de protecția mediului în zona pescărească – Călimănești - Valoarea totală a proiectului este de 1.123.405,31 lei.

Proiectul este finanțat prin POPAM - III.2: Implementarea strategiilor de Dezvoltare Locală Măsura 1:promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural.

         Investiția presupune achiziționarea a 3 utilaje și echipamente pentru udatul spaţiilor verzi, spălatul căilor de acces și a trotuarelor, măturatul drumurilor interioare, transportul vegetaţiei și resturilor din parcurile orașului.

Proiectul a fost finalizat și se află în verificare la finanțator - Cererea finală de rambursare.

 1. Creșterea capacității de deservire a serviciilor de protecție a mediului în zona pescărească Călimanești - Valoarea totală a proiectului este de 1.068.283,00 lei.

Proiectul este finanțat prin POPAM - III.2: Implementarea strategiilor de Dezvoltare Locala Masura 1: promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural.

Investiția presupune achiziționarea unui utilaj cu dotările aferente pentru udatul spaţiilor verzi, spălatul căilor de acces și a trotuarelor, măturatul drumurilor interioare, transportul vegetaţiei și resturilor din parcurile orașului.

Proiectul a fost finalizat si se afla in verificare la finantator Cererea finala de rambursare.

 1. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza UAT Călimănești, județul Vâlcea - Valoarea totală a proiectului: 4.008.353,58 lei.

        Proiectul este finanțat prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \ Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \ Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5.

         Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului elevilor și cadrelor didactice de la nivelul următoarelor unități de învățământ: Liceul Tehnologic de Turism Călimănești, Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” și Grădinița cu program prelungit nr. 1, la echipamente digitale performante, materiale didactice specifice și săli de clasă, laboratoare de specialitate, cabinete, ateliere dotate cu infrastructură și instrumente digitale.

 1. Înființare Centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810 CZ-V-I, oraș Călimănești, județul Vâlcea - Valoarea totală a proiectului: 7.255.362,79 lei.

Proiectul este finanțat prin PNRR/2023/C13/MMSS/I4./ Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice,  Pilonul  V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, Componenta C13 – reforme sociale, Investiția I4 -  Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice.

Capacitatea centrului va fi de 75 persoane (beneficiari unici), alocată astfel: 50 persoane (beneficiari unici) în cadrul centrului de zi şi 25 persoane (beneficiari unici) în cadrul componentei serviciilor îngrijire la domiciliu acordate de echipa mobilă.

Prin realizarea acestui proiect se urmărește asigurarea accesului la servicii de îngrijire a tuturor persoanelor vârstnice vulnerabile pentru care serviciul public de asistență socială a prevăzut dreptul la servicii sociale ca măsură de asistență socială.

A fost semnat Contractul de Finanțare.

 1. “Îmbunătațirea mediului urban în orașul Călimănești prin extinderea și modernizarea trotuarelor, fluidizarea circulației pietonale

                 Pentru acest proiect, a fost elaborată documentația tehnico-economică, urmând a fi depus la finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, apel de proiecte PR SV/ORAȘE/1/7/5.1/2023.

           Proiectul presupune crearea unei infrastructuri publice pietonale care va facilita accesul la zonele de interes turistic din orasul Calimanesti, va oferi oportunitati de popas, recreere, petrecere a timpului liber, va conserva si promova specificul local si va pune in valoare produsele turistice ale orasul Calimanesti.

          Obiectivele specifice ale investitiei propuse sunt urmatoarele: 

 1. Construire trotuare din zona Seaca pana la intersectie cu strada Serei. Trotuarele se vor realiza din pavele de granit.

2.Reabilitare si modernizare trotuare din zona intersectiei cu strada Serei pana la Hotel Casa Romaneasca. Trotuarele se vor realiza din pavele de granit.

3.In zona complex balnear Cozia, km 196+600 DN7, intr-o zona intens tranzitata de pietoni, se doreste construirea unui pasaj pietonal subteran, sub strada Calea lui Traian cara va avea dimensiuni minime de aproximativ 4,50 m latime si o înăltime utilă de aproximativ 3,50 m.

       Accesul în pasaj se va realiza la cele două capete prin scări din beton armat si lift pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

 1. “Îmbunătățirea mediului urban în orașul Călimănești prin investiții în spațiile destinate utilizării publice

Pentru acest proiect, a fost elaborată documentația tehnico-economică, urmând a fi depus la finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, apel de proiecte PR SV/ORAȘE/1/7/5.1/2023.

Proiectul presupune:

 1. Modernizare strada Pietei, L=aprox. 292 m, cartea funciara nr. 38376.
 2. Revitalizare spatii publice in interiorul curtii blocurilor de pe Aleea Platanilor in suprafata de 2101mp conform cartii funciare nr. 40171; spatii publice din interiorul curtii blocurilor 1 si 2 din Caciulata in suprafata de 1711mp conform cartii funciare nr. 39570, scuarul din fata blocului B1 de pe starda pietii in suprafata de 544mp conform cartii funciare nr. 38762, terenul din fosta autogara de pe strada Pietei in suprafata de 3592mp conform cartii funciare nr. 38493;
 3. Parc clinica din zona intrarea Aleea Ostrovului in suprafata de 1472mp conform cartii funciare nr. 38598;
 4. Zona Tabara Cozia in suprafata de 603mp conform cartii funciare nr. 38645;
 5. 5. Zona piata Caciulata avand carte funciara nr. 40228;
 6. Parcare Biblioteca A.E. Baconsky avand carte funciara nr. 38580;
 7. Parcare Mirajul Otului avand carte funciara nr. 38610;
 8. Parcare parc Poiana lui Caliman avand carte funciara nr. 38763;
 • Pasaj pietonal subteran pentru traversarea strazii Calea lui Traian – intersectie strada Pietei cu strada Calea lui Traian.
 1. BUGETUL LOCAL

 Direcţia Economică, prin structurile sale, realizează următoarele activităţi:

 • activitatea de administrare, angajare, utilizare şi sinteză a resurselor bugetare prin care se asigură repartizarea creditelor pentru buna funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice de interes local, dar şi pentru realizarea lucrărilor de investiţii publice propuse;
 • activitatea de impunere, constatare, urmărire şi încasare a resurselor publice locale;
 • activitatea privind managementul şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene.

Compartimentul financiar contabil, compartimentul de sinteză din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin activitatea sa a asigurat furnizarea informaţiilor cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi înregistrarea drepturilor constatate, a veniturilor încasate, a angajamentelor bugetare şi legale, a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

Bugetul local, construit pe cei doi piloni – venituri şi cheltuieli publice, asigură echilibrul bugetar între resursele de care dispune oraşul şi nevoile comunităţii. Managementul bugetului a implicat un control riguros atât al veniturilor pentru atingerea gradului prognozat de încasare, cât şi al cheltuielilor publice pentru utilizarea lor în condiţii de eficienţă.

În anul 2023, bugetul Oraşului Călimăneşti, aprobat iniţial la valoarea de 67.140.300 lei, rectificat conform prevederilor legale şi a evoluţiei procesului de execuţie la valoarea de 69.916.030 lei a prezentat la finele anului următoarea execuţie:

 • Venituri – 279.131,51 lei;
 • Cheltuieli – 065.572,14 lei.

Astfel, Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2023 a înregistrat un deficit în sumă de 6.786.440,63 lei, compus din 71.272,82 lei excedent secţiunea functionare şi 6.857.713,45 lei deficit sectiunea dezvoltare. Suma de 6.857.713,45  a fost acoperita definitiv din excedentul bugetului local înregistrat în anii anteriori, conform HCL nr. 2/08.01.2024.

Oraşul Călimăneşti înregistrează la finele anului 2023 un excedent total de 98.856,86 lei luând în considerare faptul că din anii precedenţi mai exista un excedent de 27.584,04 lei, sumă ce se va utiliza în anul 2024 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local.

Din totalul veniturilor încasate  19.784.381 lei sunt venituri proprii ale oraşului reprezentând în procent de 49,12 % şi sunt structurate pe categorii după cum urmează:

 

 

Prevederi definitive

 

Încasări  realizate

 

 

24.848.030,00

                19.784.381,00

 

-      Impozit pe proprietăţi de la persoane fizice şi persoane juridice

6.085.000,00

               5.485.367,00

 

-      Cote şi sume din unele venituri ale statului

7.481.000,00

     7.862.729,00

 

-      Chirii, redevenţe şi venituri din valorificarea unor bunuri, alte taxe si contributii

11.282.030,00

    6.436.285,00

 

Veniturile cu destinaţie specială reprezintă un procent de 50,88 %, din totalul veniturilor realizate, valoarea acestora fiind de 20.494.751  lei structurate pe categorii astfel:

                                                                   

Prevederidefinitive               

        Încasări realizate 

 

43.397.050,00

20.494.751,00

-                subventii buget de la alte bugete

(reabilitare termica blocuri, fond de intervenţie, programe naţionale)

  9.072.900,00

           2.150.914,00

 

-  rambursări  fonduri europene

27.781.880,00

      12.135.806,00

 

-                din sume defalcate din unele

venituri de la bugetul de stat

6.131.230,00

5.791.178,00

 

-         venituri din capital

 411.040,00

 

                    416.853,00

 

 

           

În ceea ce priveşte utilizarea creditelor bugetare în anul 2023, execuţia de casă în sumă totală de 47.065.572,14  lei, pe structura bugetară pe capitole este detaliată astfel:

1.                   

Transport urban - Strazi CAP 84

7.437.833,64

15,80 %

2.                   

Asistenta sociala - CAP 68

4.695.363,96                 

9,98 %

3.                   

Cultura activitati recreative - CAP 67

14.204.248,61

30,18 %

4.                   

Autorităţi Publice – CAP 51

5.210.495,13

11,07 %

5.                   

Dezvoltare publica - CAP 70

5.303.118,23

11,27 %

6.                   

Invatamant - CAP 65

2.229.367,60

4,74 %

7.                   

Ordine publica – CAP -61                                   

1.142.918,29            

2,43 %

8.                   

Protectia mediului    - CAP 74

2.561.514,25

5,44 %

9.                   

Dobanzi - CAP 55

518.451,74                                     

1,10 %

10.              

Alte actiuni economice    - CAP 87                       

894.101,06

1,90 %

11.              

Sanatate - CAP 66                                                  

460.578.90                   

0,98 %

12.              

Alte sevicii publice generale   - CAP 54                 

239.435,48  

0,51 %

13.              

Subventie energie termica - CAP 81

2.168.145,25                 

4,6 %

14.              

Agricultura- cap 83

0

0.00 %

 

 

 

Prin compartimentul de administrare fiscală, se asigură organizarea şi coordonarea activităţii privind stabilirea, constatarea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale. Astfel, în cursul anului 2023  au fost administrate un număr de 12340 roluri din care 11330 contribuabili persoane fizice şi 1010 contribuabili persoane juridice. În cifre, activitatea compartimentului se rezumă astfel:

 

1.     Încasări în anul 2023 

12120935,30   lei

         din care prin executare silită

498643,23 lei

2.     Acordare facilităţi fiscale(bonificaţii)

177443,00 lei

3.     Înregistrare declaraţii fiscale impunere/radiere

2865

4.     Înregistrare acordare scutiri

500

5.     Certificate de atestare fiscală emise/eliberate

2981

6.     Decizii de impunere şi decizii accesorii expediate

789

7.     Somatii, titluri executorii, adrese de înfiinţare popriri

11821

 

În anul 2023, prin activitatea desfăşurată compartimentul a avut ca principale obiective:

 • realizarea activităților curente rezultate din regulamentul de organizare şi funcţionare a instituției;
 • creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor prin aplicarea corectă şi pertinentă a prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
 • câstigarea încrederii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, concretizate prin seriozitate şi nivelul profesional ridicat al salariatilor;

De remarcat a fost disciplina fiscală a contribuabililor din oraşul Călimăneşti, care şi-au achitat obligaţiile către bugetul local, chiar şi în condiţiile existente. Astfel, ca urmare a eforturilor financiare făcute de locuitorii oraşului, multe din proiectele şi planurile de investiţii ale oraşului au putut deveni realitate.

 

 1. ARHITRECT ȘEF, URBANISM, GOSPODARIE COMUNALĂ, INVESTIȚII, IMPLEMENTARE PROIECTE
 • Arhitect Șef

Arhitectul şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale şi este şeful structurilor de specialitate subordonate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.

Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

COMPARTIMENT URBANISM  

În conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu toate modificările şi completările ulterioare, Instituţia Arhitectului Şef este autoritatea tehnică a administraţiei publice locale responsabilă atât de emiterea actelor informative de tip certificat sau adeverinţa şi de autoritate privind lucrările de construire/desfiinţare cât şi de controlul şi disciplina în construcţii. 

În ceea ce privește dinamica pe tipuri de acte eliberate de către Primăria orașului Călimănești, în anul 2023 au fost emise 330 certificate de urbanism, respectiv 230 de autorizații de construire/desființare.

La solicitarea beneficiarilor, certificatele de urbanism se pot emite în regim de urgență în termen de 10 zile contra taxei de 431 de lei, iar autorizația de construcție în termen de 7 zile lucrătoare contra taxei de 647 de lei.

De asemenea, au fost continuate procedurile privind aprobarea Planului Urbanistic  General al orașului Călimănești.

Totodată, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) „Construire creșă pentru maxim 7 grupe/70 copii”, amplasament – oraș Călimănești, str.Serei, nr.44, județul Vâlcea”, beneficiar – U.A.T. Oraș Călimănești.

S-a urmărit modul de respectare a prevederilor legale privind autorizarea şi încadrarea în prevederile autorizaţiilor de construire emise, respectarea disciplinei în construcţii, constatându-se contravenţiile la normele privind amplasarea şi autorizarea construcţiilor şi a altor lucrări potrivit dispoziţiilor legale.

Pentru îmbunătățirea activității în anul 2024 este necesară implementarea următoarelor măsuri:

 • Coordonarea strategiei de dezvoltare teritorială cu documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, identificarea şi controlarea zonelor critice (de risc, inclusiv antropic);
 • Avizarea și aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Călimănești;
 • Avizarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)- "Desfășurarea activității de agrement nautic în orașul Călimănești" și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent;
 • Emiterea autorizației de construire în scopul „Construirii creșă medie”- amplasament situat în oraș Călimănești, str. Serei, nr. 44 – beneficiar UAT Călimănești;
 • Elaborarea şi asigurarea prezentarii şi promovarii documentaţiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice de Detaliu;
 • Urmărirea modului de stabilire al zonelor protejate (surse de apă potabilă, staţii de tratare apă pluvială şi menajeră, areale naturale botanice, zoologie sau geologie, monumente istorice şi de artă etc), proiectarea şi stabirirea măsurilor pentru buna funcţionare a acestora, organizarea accesului, circulaţiei şi activităţilor economice permise in zonă;
 • Identificarea posibilităţilor pentru dezvoltarea urbanistică a oraşului;
 • Urmărirea îmbunătăţirii continue a aspectului urban al oraşului precum şi păstrarea specificului local în materie de arhitectură;
 • Elaborarea avizelor prealabile de oportunitate în vederea elaborării Planurilor Urbanistice zonale precum şi a Avizelor Arhitectului-şef ce preced aprobarea finală a documentaţiilor de urbanism de către Consiliului Local;
 • Întocmirea, verificarea din punct de vedere tehnic a documentaţiei şi emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizatiilor de construire/desfiinţare;
 • Asigurarea bunei funcționari a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;
 • Colaborarea cu toate compartimentele din cadrul instituţiei;
 • Rezolvarea şi răspunderea în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in construcţii;
 • Participarea împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun;
 • GOSPODARIE COMUNALĂ, INVESTIȚII, IMPLEMENTARE PROIECTE

          În  anul 2023 a  fost  desfășurată  următoarea  activitate:

·        Au  fost  eliberate  un  număr  de  47   certificate  de atestare  a  edificării  construcţiilor  necesare  înscrierii  acestora în  Cartea Funciară pentru  care  a fost  încasată suma  de 42577  lei..

·        Au  fost  eliberate  un  număr  de 957  certificate  de  nomenclator  stradal pentru care  a  fost  încastă  suma de 14100 lei, venit  la  bugetul  local.

·        Au  fost  eliberate  un  număr  de  26 adeverinţe pentru  situri  arheologice.

·        Au  fost  întocmite  349 adrese, adeverințe  şi  răspunsuri din  oficiu  şi  la  solicitările diferitelor  societăţi, instituţii  şi cetăţeni, referate și  alte  documente.

·        Au  fost  eliberate  un  număr  de  134 avize pentru racordare  la  rețeaua  de  gaze  naturale.

·        Au  fost  eliberate  un  număr  de  253 avize ADP pentru racordare  la  rețeaua  de  gaze  natural, apă, canalizare, energie  electrică.

·        Au  fost  întocmite  rapoarte  de  specialitate  şi  referate  de  specialitate  în  vederea adoptării  hotărârilor Consiliului Local Călimăneşti  precum  şi  emiterea  de  dispoziţii  ale  primarului  oraşului.

·        Au  fost  eliberate un  număr  de 55 orare  de  funcționare pentru  care  a  fost  încasată  suma  de 6142 lei

·        Au  fost  vizate  un  număr  de 10 autorizații taxi și  au  fost  eliberate un număr  de  4 autorizații  încasându-se suma de 5500 lei

·        Au  fost rezolvate  un  număr  de  99  sesizări  ale  cetățenilor. Au  fost  întocmite  un  număr  de 6  procese  verbale  de  contravenție  in valoare de 3000 lei. În  colaborare  cu  Poliția locală  au  fost întocmite  un  număr  de  25 note  de  constatare.

·        Au  fost  eliberate un  număr  de 331 permise pentru libera trecere pentru autovehicule cu tonaj peste 3,5 to pentru care a fost incasata suma de 81665 lei.

·        A  fost  purtată  corespondență  cu asociațiile  de  proprietari – adrese  remedieri, participare  la ședințe, convocări, etc. S-a participat la adunările generale ale asociațiilor de proprietari.

·        S-a participat  din partea  Primăriei  oraşului Călimăneşti la recepţia lucrărilor  de  construcţii şi la  încheierea   proceselor  verbale  de recepţie a  clădirilor de  toate  felurile, fiind  încheiate un  număr  de 46 procese verbale de recepție pentru  persoane  fizice  şi  juridice.

INVESTIȚII:

 1. „Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea Orașului Călimănești”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală este de 492.027,40 lei. Proiectul se află în implementare.
 2. Construire piata – comercializare peste si produse agroalimentare traditionale in oras Calimanesti, judetul Valcea – valoare totală: 1.926.688,86 lei. Proiectul a primit finanțare și se află în implementare.
 3. Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală – valoarea totală 384.638,54 lei
 4. .“CONSTRUCȚII DE BAZE SPORTIVE – PROIECT TIP 1, str. Calea lui Traian nr. 7, localitatea Seaca, Oraș Calimanesti, județul Vâlcea” Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Complexuri sportive”, derulat prin Compania Națională de Investiții.
 5. Construire creșă medie, str. Serei, nr. 44,  Orașul Calimanesti, județul Vâlcea” Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Unități și instituții de învățământ de stat”, derulat prin Compania Națională de Investiții.
 6. „EXTINDERE REȚELE INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUD. VÂLCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BUJORENI, JUDEȚUL VÂLCEA” – valoare totală – 65,111,504.87 lei
 7. Extindere, reabilitare și modernizare rețea apă potabilă și canalizare în orașul Călimănești, județul Vâlcea” – valoare alocată – 34.118.774,86 lei.

Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Generale cu clasele I-VIII ”Șerban Vodă Cantacuzino”

SISTEMATIZAREA ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI –TRANSPORT PUBLIC LOCAL

        În privinţa siguranţei circulaţiei prin servicii şi lucrări de întreţinere a semnalizării rutiere şi pietonale au fost desfăşurate următoarele  activităţi :

 • Montarea de indicatoare rutiere pe străzi acolo unde a fost necesar, oglinzi retrovizoare, etc.
 • În ceea ce priveşte transportul public local acesta a deservit persoane care beneficiază de transport gratuit în conformitate cu Legea 343/2004, Legea 118/2000, Legea 448/2006.
 • Totodată a asigurat transportul elevilor de la domiciliu, din Păuşa, Jiblea Nouă, Jiblea Veche, la unităţile de învăţământ GSEAS şi Şcoala Şerban Vodă Cantacuzino Grădiniţa de copii cu program prelungit nr.1, Grădiniţa de copii cu program normal Jiblea Veche .

   În anul 2023  s-au verificat și întocmit procese - verbale de receptie  de aducerea terenului la starea inițială pentru lucrările executate pentru branșamente de gaze, apa, canalizare și electrice. Au fost monotirizate și verificate modul de comportare în timp a aducerii la starea inițială a terenului.                                                        

SALUBRIZARE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

În domeniul salubrizării, în oraşul Călimăneşti activitatea se desfăşoară conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare al serviciilor publice de salubrizare.

S-a asigurat  informarea şi consilierea la solicitările cetăţenilor şi agenţilor economici referitoare la ridicarea deşeurilor.

Lucrările de salubrizare au fost efectuate cu persoanele care beneficiază de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat  şi  Legea nr. 253/2013  privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Totodată s-a colaborat cu instituţiile care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Călimăneşti: Drumurile Naţionale, Hidroelectrica, Apele Române, CFR secţia L3, Ocolul Silvic în vederea  efectuării lucrărilor  de salubrizare aferente zonelor de competență.  În temeiul Legii nr.143/2017 privind confiscările de material lemnos s-a colaborat cu Ocolul Silvic Călimănești în vederea preluării materialului lemnos  care a fost predat Primăriei orașului Călimănești fiind  repartizat unităților de învățământ si D.A.D.P.P.A.E.T.

Au fost întocmite rapoarte de specialitate și referate de specialitate în vederea adoptării hotărârilor Consiliului Local pentru Legea 416/2001, Legea 253/2013.

 1. REGISTRUL AGRICOL

             În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2023 de către Biroul Registru Agricol, în prezent reorganizat, acestea au fost în concordanţă cu atribuţiile stabilite, normele legale în vigoare, dar şi prin fişele posturilor. Aceste activităţi au avut ca scop nu doar respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ci şi asigurarea celor mai bune servicii persoanelor fizice sau juridice care au solicitat diverse documente sau informaţii acestui compartiment, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la transmiterea diverselor tipuri de informaţii.

        În cele ce urmează vom proceda la prezentarea activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2023 de către Biroul Registru Agricol, în prezent reorganizat.

        Astfel, pe parcursul anului anterior, ca urmare a solicitării cetăţenilor, au fost eliberate adeverinţe de rol agricol necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, pentru intabularea imobilelor, pentru dezmembrări/alipiri imobile, pentru partaj, pentru înstrăinarea imobilelor, pentru dezbaterea succesiunilor, pentru dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, pentru VMI, pentru depunerea de proiecte la A.P.I.A  pentru întocmirea dosarelor de subvenţii, pentru operațiuni notariale, pentru radiere auto, pentru transport masă lemnoasă, necesare la diferite instituții(DAJ Vâlcea, OJZ Vâlcea, Serviciul de Probațiune Vâlcea, Ocolul Silvic Călimănești), pentru informare stare civilă  conform art. 243 din OUG 57/2019 și din arhiva primăriei.

          De asemenea, au fost eliberate atestate de producător și carnete de comercializare, au fost primite cereri cu documente anexate pentru înregistrare în Registrul Agricol, s-au efectuat operările necesare şi s-au întocmit dosare personale, au fost primite cu documente anexate pentru scăderea din registrele agricole care au fost operate în totalitate, au fost transcrise registre agricole noi pentru perioada 2015 – 2019 și pentru perioada 2020-2024, au fost efectuate înregistrări în registrele agricole în format electronic. O altă activitate a constat în efectuarea de deplasări în teren în vederea verificării conformităţii anterior eliberării atestatelor de producător, dar şi pentru efectuarea anchetelor statistice. De asemenea, s-a răspuns solicitărilor cetăţenilor în ceea ce priveşte eliberarea de copii din registrele agricole, dar şi adreselor provenite de la diverse instituţii, fiind avizate și verificare și cererile pentru marcări pentru Ocolul Silvic Călimănești.

         Referitor la deplasările în teren efectuate anterior eliberării atestatelor de producător, menţionăm că în urma acestora s-au încheiat procese-verbale.

         În anul 2023, ca urmare a solicitărilor cetăţenilor, s-au eliberat extrase de plan parcelar, s-au verificat planuri de amplasament şi delimitare din care s-au avizat favorabil unele dintre ele şi respinse altele, s-au verificat planuri de încadrare în tarla din care s-au vizat favorabil o parte dintre ele şi respins o altă parte, s-au eliberat adrese către OCPI Vâlcea, la solicitarea proprietarilor, spre a servi acestora la intabularea proprietăţilor.

        În anul 2023 s-au primit sesizări şi petiţii la care s-au formulat răspunsuri, s-au transmis adrese instanţelor de judecată, ca urmare a solicitărilor primite de la acestea.

         S-au constituit dosare și au fost înaintate către Instituția Prefectului cu documentațiile pentru emiterea Ordinului Prefectului, au fost înaintate către Comisia Județeană documentații pentru emitere duplicat titlu de proprietate, validare și atribuire teren conf. art 27 alin. 21, conform Legii 18/1991 pentru persoanele fizice.

         În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar, s-au analizat cererile depuse conform legilor fondului funciar conform prevederilor Legii 165/2013 și au fost emise adrese pentru completarea și soluționarea cererilor depuse conform legilor fondului funciar, dar și alte solicitări ale cetățenilor. S-au primit, înregistrat în Registrul Special al Cererilor și analizat cererile depuse în conformitate cu prevederile Legii 123/2023.

        Ca urmare a solicitărilor DADR Vâlcea, s-au întocmit situaţii statistice, s-a întocmit fişa tehnologică pentru cultura de grâu de toamnă şi balanța pentru culturile vegetale.

         Pentru a asigura informarea proprietarilor de teren asupra metodelor optime de întreţinere a solului, de prelucrare, însămânţare şi fertilizare a terenurilor, am procedat la afişarea buletinelor de informare privind dăunătorii diverselor culturi, dar şi la informarea privind substanţele potrivite prevenirii apariţiei acestora. De asemenea au fost informați cetățenii despre buruiana „ambrosia”, despre măsurile de prevenire și combatere ale acesteia și au fost efectuate deplasări în teren pentru identificarea suprafețelor de teren cu ambrozie.

          Menţionăm că au fost arhivate şi cusute dosare din cadrul compartimentelor Primăriei oraşului Călimăneşti, au fost eliberate adeverinţe de vechime în muncă, adeverinţe din registrele agricole perioada 1948-1959.

   În conformitate cu prevederile Legii 7/1996, actualizată și a Ordinului 819/2016, au fost finalizate lucrările pentru sectorul cadastral 61, fiind emis procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a Livrării 1- Documentele tehnice ale cadastrului -  spre publicare pentru un număr total de 148 de imobile, imobile situate în punctul „Găitini-spre CFR”, conform contractului de finanțare nr. 2449/2022, înregistrat la Primăria orașului Călimănești sub nr. 6177/05.04.2022 și a contractului de achiziție publică nr. 9822/03.06.2022 cu SC TOPO LIVE ENGINEERING SRL.

         De asemenea, au fost emise adrese către proprietarii terenurilor din sectorul cadastral 62(finalizat în anul 2022) pentru ridicarea extraselor de carte funciară aferente terenurilor deținute. Au fost analizate diversele probleme ca urmare a finalizării înregistrării sistematice și întocmite mai multe cereri de îndreptări erori ca urmare a deschiderii cărților funciare din sectoarele cadastrale finalizate anterior.

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

       În legislaţia română, serviciile sociale sunt definite, cităm “ ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate  pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii” .

         În acest domeniu este un volum mare de legi şi acte normative care vin în sprijinul atât al persoanelor singure sau familiilor vulnerabile, cât şi altor categorii de populaţie defavorizate, respectiv cei care realizează venituri insuficiente, foarte mici comparativ cu nevoile lor sociale pentru a avea un trai decent şi sunt îndreptăţiţi să beneficieze de unele facilităţi financiare acordate de la bugetul statului sau de la bugetul local,  potrivit legislaţiei în vigoare.

         Principalul obiect de activitate al acestui compartiment este ancheta socială  care se efectuează la domiciliul persoanei singure sau familiei, monitorizarea, consilierea şi soluţionarea cazurilor sociale până la ieşirea din criză.

         Comparativ cu anii anteriori, protecţia socială a luat amploare atât legislativ cât şi din punct de vedere al nevoilor sociale, pragul sărăciei crescând considerabil deoarece situaţia economică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale este în regres .

        Acest lucru poate fi observat prin numărul  mare al solicitărilor, al cererilor care sunt adresate administraţiei locale, instituţiilor descentralizate judeţene şi naţionale.

         In acest raport ne vom referi strict la problemele cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

 • Protecţie socială

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior, precum şi HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023 figurează  în evidenţele  compartimentului  73   dosare VMG  cu un număr de 123 persoane  beneficiare de ajutor social în plată:

Această activitate se realizează în următoarele etape:

 • consilierea pentru întocmirea dosarului de ajutor social;
 • îregistrarea şi verificarea dosarului;
 • efectuarea anchetelor sociale(confruntarea datelor din dosar  cu realitatea din teren), şi redactarea unui număr de 146 anchete sociale pentru acordarea/verificarea semestrială a respectării condiţiilor legale de acordare;
 • s-au primit un număr de 73 cereri şi declaraţii pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
 • stabilirea dreptului de ajutor social şi a persoanelor care vor efectua orele de acţiuni de interes local;
 • întocmirea situaţiilor nominale cu persoanele apte de muncă care prestează ore de acţiuni de interes local;
 • au fost întocmite un număr de 154 de dispoziţii ale primarului cu privire la acordarea/modificarea/suspendarea/reluarea şi încetarea plăţii ajutorului social,
 • acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Valcea care are calitatea de ordonator de plăţi.
 • au fost întocmite 73 fişe de calcul necesare pentru stabilirea cuantumului ajutorului social;
 • lunar au fost întocmite rapoarte statistice care au fost transmise către A.J.P.I.S. Valcea;
 • au fost acordate ajutoare pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru beneficiarii de venit minim garantat, în cazul a 73 de familii sau persoane singure pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024;
 • au fost întocmite 59 de adeverinţe necesare solicitanţilor la : medicul de familie,C.A.S., şcoală, liceu, facultate, şi altor primării.

În conformitate cu Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi HG nr.38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul compartimentului sunt în evidenţă un număr de  59 dosare  pentru care:

 • au fost efectuate un număr de 138 anchete sociale ;
 • au fost întocmite un număr de 78 dispoziţii ale primarului, colective şi nominale cu privire la acordare/modificare/repunere/suspendare şi neacordare, acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Vâlcea care are calitatea de ordonator de plăţi;
 • lunar au fost întocmite rapoarte statistice care s-au transmis către A.J.P.I.S. Vâlcea;

          A fost acordat stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, în cadrul programului privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la un număr de 23 de copii.

În conformitate cu legislaţia în vigoare au fost întocmite  un numar de 7 anchete sociale necesare acordării unor ajutoare de urgenţă pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea pentru persoane din familii nevoiaşe, achiziţionare de  medicamente,

intervenţii chirurgicale, refacerea locuinţei , etc. De asemenea, au fost întocmite şi 7  Dispoziţii ale primarului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu prevederile H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021,  în cadrul compartimentului au fost preluate dosarele, verificate şi au fost întocmite Dispoziţiile  şi situaţiile centralizatoare lunare în vederea acordării, pe perioada sezonului rece  noiembrie 2023 – martie 2024, de ajutoare pentru încălzire după cum urmează:

 • la energie termică au fost înregistrate 25 de cereri şi declaraţii pe propria

răspundere  pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de  acordare a ajutorului de încălzire ;

 • la gaze naturale au fost înregistrate 11 de cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de  acordare a ajutorului de încălzire ;
 • la combustibili solizi sau petrolieri au fost înregistrate 244 de cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru care s-a emis Dispoziţia primarului de  acordare a ajutorului de încălzire ;
 • au fost întocmite lunar situaţiile centralizatoare şi transmise la A.J.P.I.S. Valcea;
 • Protecţia copilului

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul a efectuat anchete sociale pentru diverse categorii de cetăţeni la solicitarea unor instituţii ale statului cu privire la minori, după cum urmează:

-   au fost întocmite 82 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi alte judeţe din ţara, cu privire la  copiii aflaţi în plasament;

 • au fost întocmite 8 planuri de servicii pentru  prevenirea separarii copilului de familie;
 • au fost întocmite 21 rapoarte de monitorizare pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • au fost întocmite 43 anchete sociale şi adrese efectuate la solicitarea Judecătoriei, în vederea încredinţarii minorilor unuia dintre părinţi, respectiv la solicitarea notarilor

 publici, în  vederea exercitării autorităţii părinteşti  de către ambii părinţi şi stabilirea domiciliului minorilor;

 • au fost întocmite 5 anchete sociale cu minori pentru Poliţie care au săvârşit fapte antisociale ;
 • au fost întocmite 13 rapoarte de monitorizare pentru copiii aflaţi într-o situaţie de risc;
 • au fost întocmite 4 anchete sociale pentru schimbare titular alocaţie de stat.

In conformitate cu prevederile HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor in cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" și burse școlare  compartimentul a primit şi efectuat 18  anchete sociale.

 • Asistenţă socială

În temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, modificată şi completată ulterior, compartimentul a primit şi verificat 53 de dosare de la solicitanţii acestui drept, pentru care au fost întocmite borderouri care au fost transmise lunar la A.J.P.I.S. Valcea.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările  ulterioare, OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.132/2011, compartimentul a primit şi verificat un număr de 45 dosare  care au fost transmise către A.J.P.I.S. Valcea pe bază de borderou.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată ulterior, precum şi HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare compartimentul monitorizează, efectuează periodic anchete sociale şi raportează lunar situaţii la D.G.A.S.P.C. Valcea.

 • în evidenţa compartimentului sunt înregistrate un număr de 107 de dosare pentru plata indemnizaţiei de însoţitor pentru persoane cu handicap gradul grav, din care un număr de 9  dosare sunt cu minori şi  98 dosare sunt cu persoane adulte.

    Asistenţi personali  în numar de 35  din care 11  sunt pentru minori  şi 24  pentru persoane adulte;

 • au fost întocmite 144 de anchete sociale efectuate în vederea obţinerii certificatului de încadrare în grad de handicap pentru adulţi şi copii;
 • au fost întocmite un număr de 27 fişe – factori de mediu pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap;
 • au fost întocmite un număr de 32 rapoarte de monitorizare pentru copii încadrați într-un grad de handicap;
 • au fost întocmite un număr de  5 anchete sociale necesare pentru numirea de curator.
 • au fost întocmite  un număr de 4 documentaţii  necesare obţinerii rovignetei;
 • au fost eliberate un număr de 30 carduri-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare, acordate persoanelor cu handicap;

         Asigurarea creşterii calităţii vieţii  persoanelor rome prin:

 • acordarea beneficiilor de asistenţă socială;
 • acordarea serviciilor de consiliere pentru înscrierea  la medicul de familie, pentru obţinerea actelor de identitate, înregistrarea în evidenţele AJOFM în vederea  căutării unui loc  de muncă  sau participării la cursuri de calificare şi pentru întocmirea dosarelor în vederea obţinerii unor drepturi şi beneficii sociale ( venit minim garantat, alocaţii pentru copii şi alocaţii pentru susţinerea familiei, burse sociale, etc);
 • facilităm dialogul romilor cu instituţiile sociale, medicale, educaţionale şi de cult;

acordarea serviciilor de consiliere igenico-sanitare în vederea dobândirii deprinderilor de igienă personală şi ambientală;

 1. POLIȚIA LOCALĂ

       Serviciul Poliția Locală Călimănești este inființată, organizată și funcționează în baza prevederilor  Legii nr 155/2010 si Hotarari Generale nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al Poliției Locale, ca serviciu public de interes local, fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local și sub conducerea Primarului orașului Călimănești.

       Structura  organizatorică a Poliţiei Locale  Calimănești este de Serviciu, în cadrul Primăriei oraşului, aflată în subordinea directă a Primarului, cu un efectiv de 8 polițiști locali şi un Şef Serviciu, având ca scop exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea si descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • ordinea şi liniștea publică precum şi paza bunurilor;
 • circulația pe drumurile publice;
 • disciplina în construcții şi afișajul stradal;
 • protecția mediului;
 • activitatea comercială;
 • evidenţa persoanelor,
 • alte domenii stabilite prin lege.

         În anul  2023  am avut la dispoziție  6 polițiști locali, 1 polițist cu funcție de execuție avand contractul de munca suspendat, fiind pensionat temporar pe caz de boală, 1 polițist local cu funcție de execuție desfășurându-și activitatea la sistemul de supraveghere-monitorizare video instalat pe raza orașului Călimănesti.

Personalul Poliției Locale Călimănești s-a concentrat pe menținerea ordinii si liniștii publice, asigurarea desfășurării in siguranță a traficului rutier pe drumurile publice, protecția mediului in strânsă concordanță  cu prevederile legale, derularea vieții cotidiene a cetățenilor in mediu înconjurător sănătos, dominat de un climat de siguranță. Principalele obiective ale Serviciului Poliția Locală Călimănești în anul 2023 au fost acțiunile și activitățile specifice desfășurate zilnic, săptămânal sau lunar în zonele de competență și cu precadere, în locurile centrale, rezolvarea problemelor urgente prin acțiuni de prevenție desfățurate pe raza unității administrativ- teritoriale,  pentru buna orânduire a orașului, avand ca principal scop  instaurarea unui climat  de ordine și curațenie pe teritoriul acestuia.

Personalul Poliției Locale Călimănești este instruit in cunoașterea tuturor actelor normative date in competență, privind atribuțiile legale pe care le are conform legislației in vigoare. De asemenea s-a reușit școlarizarea întregului personal cu atribuții in domeniile ordinii publice și circulației rutiere, la Școala Militară de Subofițeri și Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” din Dragășani și Centru de Formare si Perfectionare a Politistilor “ Nicolae Golescu” Slatina, agenții Poliției Locale fiind calificați in profesia pe care o desfașoară, obținând in acest sens diplomă de absolvire care le oferă competențe in domeniul ordinii publice si circulației rutiere.

         Analizând rezultatele reliefate în sintezele intocmite zilnic, putem face o prezentare succintă a activității pe întregul an astfel:

 • s-au intocmit 141 de procese verbale de constatare a contravențiilor, pentru diferite abateri săvarsite de către persoane fizice și juridice, din care  65 de procese verbale cu amendă in valoare de 21.480 lei și 76 de procese verbale au fost cu avertisment scris.
 • au fost aplicate 762 de avertismente verbale:
 • au fost legitimate 187 persoane, aflate in situația de incălcare a legii sau pentru că prezența lor in anumite locuri a creat suspiciuni .
 • 33 note de constatare;
 • 16 procese verbale
 • 141 raporturi de eveniment.

  Pe acte normative situația se prezintă astfel:

 • 25 sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială  în cuantum de 4.300 lei.
 • 47 sancțiuni contravenționale la H.C.L. 102/21/29.12.2020 privind stabilirea unor masuri pentru pastrarea ordinii si curateniei  in orasul Calimanești” dintre care 27 amenzi în cuantum de 12.100 lei si 20 avertismente scrise.
 • 58 sancțiuni contravenționale la O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice dintre care 13  amenzi  în cuantum de 3.480 lei și  21 de puncte penalizare  și 45 de avertismente scrise cu 90 de puncte penalizare.
 • 8 sancțiuni contravenționale la H.C.L. 45/2004 privind aprobarea regulamentului de organizare și functionare a piețelor agroalimentare, târgurilor și oboarelor din orașul Călimănești dintre care 13 amenzi în cuantum de 1.600 lei.
 • 3 sanctiuni contravenționale cu avertisment la H.C.L. 71/2019 privind aprobarea amplasarea mijloacelor de publicitate în orasul Călimănești.
 • Pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum conform HCL nr. 99/ 27. 12. 2021, persoanele depistate au fost îndrumate să achite taxa de liberă trecere și a fost depusă la casieria Primăriei suma de 894 lei rezultată din taxa de peiaj pentru autovehiculele cu tonaj mai mare conform indicatoarelor existente pe raza oraşului.

Din numărul de 65 procese verbale aplicate cu amendă au fost achitate 30  de procese verbale, suma incasată fiind de 2.890 lei. Lunar s-au trimis spre executare silită procesele verbale neachitate, în valoare totală de 18.090 lei, la Compartimentul Impozite și Taxe Locale Călimănești sau la compartimentele Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriilor localităților în raza cărora își au domiciliul contravenienții, urmând ca această sumă să fie recuperată în cursul anului 2023/2024.

 1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR

Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor Călimănești are în componență două compartimente: Compartimentul Evidența Persoanelor și Compartimentul Stare Civilă.

Obiectivul principal al activităţii Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Călimănești a fost, în perioada analizată, îmbunătăţirea serviciilor prestate în folosul cetăţenilor, toţi lucrătorii conştientizând faptul că se află permanent în slujba acestora. S-a acordat o atenţie deosebită respectării cadrului legal, reglementat prin aplicarea actelor normative în baza cărora se derulează principalele activităţi, respectiv: O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 295/2021, Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi alte ordine şi metodologii de lucru primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Activităţile manageriale s-au concretizat prin măsurile luate privind o mai bună deservire a cetăţenilor, prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea operativităţii privind soluţionarea cererilor adresate serviciului, o organizare mai eficientă a activităţii lucrătorilor şi creşterea responsabilităţii acestora în executarea atribuţiilor profesionale.

Pregătirea profesională a lucrătorilor a stat permanent în atenţia conducerii SPCLEP, asigurându-se cadrul şi mijloacele necesare pe această linie, prin prelucrări de acte normative, dezbateri și mape profesionale.

Conducerea SPCLEP Călimăneşti şi-a propus şi a atins pragul optim al unei organizări mai eficiente a activităţii lucrătorilor, cunoscând responsabilităţile fiecărui angajat în executarea atribuţiilor profesionale şi urmărind în permanenţă respectarea actelor normative în vigoare şi a metodologiilor de aplicare unitară ale acestora.

Programul de lucru cu publicul, a fost gândit pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, introducându-se în componenţa acestuia elementul de flexibilitate, iar în raport cu solicitările de la ghişeu, s-a asigurat numărul de personal cu atribuţii de relaţii cu cetăţenii.

Lucrătorii SPCLEP şi-au desfăşurat activitatea conform Planului de măsuri şi activităţi aprobat, cu respectarea normelor legale în vigoare, executând un însemnat volum de muncă, fiind preocupaţi pentru rezolvarea cu operativitate şi în condiţii de calitate a cererilor cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.

Compartimentul Evidența Persoanelor

Principalele atribuții pe linia Evidenței Persoanelor:

 • organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, a cărților de identitate provizorii, precum și acordarea vizei de reședinta, în conformitate cu prevederile legale ;
 • actualizează Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (S.N.I.E.P.), cu documentele prezentate de fiecare cetățean atunci când solicită eliberarea unui act de identitate sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței ori când primește înștiințare scrisă de la Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor, de la E.P.A.B.D. , de la unele structuri din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, instanțele judecătorești, în condițiile prezentelor norme metodologice ;
 • preia imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;
 • actualizează datele și pregătește lotul în vederea producerii cărților de identitate ;
 • execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;
 • înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 • actualizează Registrul Național pentru Evidența Persoanelor(R.N.E.P.), cu comunicările primite privind :
 • nașterea pentru născuții vii, modificările intervenite în starea civilă a

     persoanei fizice și decesul;

 • dobândirea, redobândirea sau pierderea cetățeniei române;

-    dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinatate;

 • incetarea valabilitatii domiciliului,
 • schimbarea denumirii, reorganizarea ori trecerea într-un alt rang a

    unor unități administrativ-teritoriale;

 • înființarea, desființarea sau schimbarea denumirii străzilor;
 • renumerotarea imobilelor cu destinație de domiciliu sau reședință.
 • pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor de competență, răspunde de aplicarea dispozițiilor legale, a radiogramelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;
 • înregistrează toate cererile, în registrele corespunzatoare fiecarei categorii de

lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberarii actelor de identitate;
 • colaborează cu formațiunile de poliție, organizând în comun acțiuni, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a populației, precum și a celor urmărite în temeiul legii;
 • identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități, etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun ;
 • desfașoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;
 • completează formularul E 401;
 • întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial, semestrial și anual, în cadrul serviciului, precum și procesele verbale de scădere din gestiune;
 • furnizează date cu caracter personal din N.E.P., la cererea persoanelor fizice și juridice cu sau fără plată, în condițiile stabilite de lege;
 • asigură confidențialitatea și securitatea documentelor serviciului;
 • asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării;
 • repartizează corespondența, o predă după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
 • asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;
 • expediază corespondența;
 • organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

         Compartimentul Evidența Persoanelor are în arondare atât populația orașului Călimănești, cât și populația comunelor arondate: comuna Sălătrucel și comuna Berislăvești, deservind în totalitate 13146 de persoane .

Activitatea cu publicul pe linie de evidența a populației a fost desfășurată într-un mod civilizat și operativ, la ghiseu neexistând reclamații pe această linie.

În perioada analizată s-a reușit creșterea operativității în executarea lucrărilor primite la ghișeu, astfel că solicitările cetățenilor (eliberarea C.I.) sunt rezolvate în maxim 5-7 zile.

Activitatea de evidență a persoanelor este desfășurată de doi lucrători, consilier principal Niță Alina Elena și consilier superior Ilinca Ion Daniel.

Au fost arhivate cererile pentru eliberarea actelor de identitate cât și a altor documente întocmite de acest compartiment în anul 2022 si 2023.

Dispoziţiile cu caracter metodologic, primite de la D.E.P.A.B.D. şi D.J.E.P. Vâlcea, prin reţeaua FTP au fost prelucrate cu lucrătorii SPCLEP, urmărindu-se modul de aplicare a acestora.

Periodic, s-au realizat instruiri ale lucrătorilor pe linia prevenirii actelor de corupţie.

Activitatea de eliberare şi preschimbare a actelor de identitate a fost îndeplinită

cu respectarea strictă a legilor şi este concretizată în soluţionarea în anul 2023 a 1353 de cereri de eliberare a actelor de identitate, după cum urmează :

 • 1342 cărţi de identitate ca urmare a expirării valabilității, pierderii, deteriorării, furtului, schimbării numelui, schimbării domiciliului, renumerotării imobilelor, preschimbării B.I., etc
 • 11 cărţi de identitate provizorii pentru motivele: lipsă certificat naștere, lipsă certificat căsătorie, lipsă dovadă divorț, lipsă dovada adresei de domiciliu.
 • Au fost depuse 19 solicitări pentru eliberarea cărții de identitate pe bază de procură.

În aceeaşi perioadă, au fost aplicate pe actele de identitate 114 vize de reşedinţă, la solicitarea cetăţenilor care s-au prezentat la ghişeu.

Tot în această perioadă, au fost efectuate 840 operațiuni de schimbare a domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau renumerotării imobilelor.

Au fost întocmite 88 loturi de producție cărţi de identitate care au fost transmise la B.J.A.B.D.E.P., ulterior fiind ridicate cărţile de identitate produse.

Din volumul total de muncă al anului 2023,  au fost puse în legalitate  896 persoane, din care 108 la prima eliberare şi 788 la expirare.

          La solicitarea ofițerilor de stare civilă, au fost întocmite 45  dovezi de transcriere acte de stare civilă.

S-au primit de la oficiile de stare civilă arondate (Călimănești, Berislăvești și Sălătrucel) precum și de la alte oficii de stare civilă din țară, 201 de comunicări de deces, care au fost operate în R.N.E.P.

Au fost întocmite 150 adrese către Poliția orașului Călimănești, Postul de Poliție Sălătrucel și Postul de Poliție Berislăvești, pentru întocmirea notelor de verificare privind persoanele care au pierdut actele de identitate, care nu posedă acte de proprietate sau pentru cazurile in care proprietarul spațiului de locuit este decedat și nu s-a făcut taxa de sccesiune.

         Au fost primite 49 de extrase de căsătorie, atât de la oficiile de stare civilă arondate (Călimănești, Berislăvești și Sălătrucel) cât și de la alte oficii de stare civilă din țară, fiind actualizat R.N.E.P. cu informațiile primite.

Au fost verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 285 persoane, din care:

 • la solicitarea lucrătorilor MAI: 5 verificări;
 • pentru alte ministere: 377 verificări;
 • la cererea persoanelor fizice: 15 verificări.

S-a răspuns solicitărilor compartimentului taxe și impozite din cadrul Primăriei Călimănești, cu privire la datele de identificare ale debitorilor;

Semestrial, au fost întocmite procese verbale de gestiune, situații statistice, procese verbale de distrugere ale actelor de identitate, iar ulterior aceste acte de identitate au fost distruse prin ardere după cum urmează :

 • Carti de identitate -1420;
 • Carti de alegator - 30;

-   Buletine de identitate - 50.

Trimestrial, au fost întocmite atât planurile de activitate cât și analizele activității aferente acestora.

Lucrătorii Compartimentului Evidența Persoanelor au participat la convocările trimestriale organizate la sediul D.J.E.P. Vâlcea.

Au fost întreprinse 2 acțiuni cu camera mobilă, pentru persoanele netransportabile.

  Au fost soluționate 3 dosare de schimbare a domiciliului din străinătate în România.

Au fost eliberate 5 cărți de identitate provizorii persoanelor cu domiciliul în străinătate și reședință în România.

În activitatea de punere în legalitate a persoanelor cu actele de identitate expirate sau a tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani în această perioadă, ne confruntăm cu situația celor de etnie romă, deoarece sunt plecați în diferite localități din țară fără a se putea stabili cu exactitate adresa la care locuiesc.

Persoane care din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui

act de identitate în termenul prevăzut de lege

 

 

Din care:

Plecați în străinătate

57

Plecați în alte localități din țară

14

Posibil decedați

5

Necunoscuți la adresă

8

Invitați

91

 

Retinuti/arestati

1

 

Alte cazuri

2

Principala activitate pe linie  informatică, este de actualizare a Registrului Național de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate.

În ceea ce priveşte activitatea la ghişeu, nu au fost cazuri de lucrători reclamaţi cu privire la comportamentul acestora în raport cu solicitanţii. În cadrul serviciului, există condică de sugestii şi reclamaţii, care este pusă la dispoziţia cetăţenilor interesaţi. Astfel, pe linia stării şi practicii disciplinare, nu avem niciun lucrător sancţionat.

 1. SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Călimăneşti funcţionează cu un număr de 9 angajaţi din cele 9 posturi conform organigramei instituţiei, aceştia fiind: Dumitrache Gabriel – Şef Serviciu, Lupu Toma – cadru tehnic P.S.I., Crăciun Ion, Zgripcea Ştefan, Niţă Simion, Neacșa Cătălin, Constantin Ionuț, Ceapă Nicolae – conducători autospecială şi Sinca Constantin – servant.

Serviciul pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

a ) desfăşoară activităţi de informare publica pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, masurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgență;

 1. verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
 2. asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;
 3. planifică și desfăşoară, controale, verificări și alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale și stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor și bunurilor;
 4. participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii și intervenţiei în situaţii de urgență;
 5. monitorizează și evaluează tipurile de risc;
 6. participă la elaborarea și derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor precum și a populaţiei;
 7. organizează pregătirea personalului propriu;
 8. controlează și îndrumă structurile subordonate;
 9. participă la identificarea resurselor umane i materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgență și ține evidența acestora;
 10. stabileşte concepţia de intervenţie și elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
 11. planifica și desfăşoară exerciţii, aplicaţii și alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 12. organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă și valorifică rezultatele;
 13. participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor și împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor și dezastrelor;
 14. constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competență;
 15. acordă sprijin unităţilor de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi desfășurare a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;
 16. asigură informarea organelor competente și raportarea acţiunilor desfăşurate.
 17. participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele superioare.
 18. prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiilor şi realizarea măsurilor pe linia situaţiilor de urgenţă.

Date privind numărul de angajaţi şi voluntari - S.S.U. este alcătuit din 37 persoane.

 • calificaţi:
  • şef S.S.U. (cursuri la Ciolpani de şef serviciu şi inspector de protecţie civilă şi curs cadru tehnic la I.S.U. Vâlcea)
  • cadru tehnic (curs cadru tehnic) - şef Compartiment «Prevenire»
  • 7 angajaţi care deservesc autospeciala din dotare: 3 calificați şi 4 necalificaţi
  • 4 specialişti de prevenire : curs de pregătire de 5 zile la I.S.U. Vâlcea
  • 24 voluntari

Şef S.S.U. : DUMITRACHE GABRIEL cu avizul I.S.U. “General Magheru” Vâlcea nr. 946.190/03.05.2010 şi H.C.L. nr. 23 din 31.05.2010.

Pe parcursul anului 2023, Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Călimăneşti a desfăşurat activităţile prevăzute în Ordinul nr.64/26.01.2023 emis de Preşedintele C.J.S.U. respectiv prefectul judeţului Vâlcea şi în Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, după cum urmează:

 • Întrunirea semestrială (sau ori de câte ori este cazul) a C.L.S.U. Călimăneşti conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2023;
 • instructaj de pregătire semestrial cu şefii S.S.U. cu o durată de 2-3 ore;

De asemenea, în anul 2023 am întocmit, reactualizat şi raportat la I.S.U. „General Magheru” Vâlcea următoarele documente:

 • Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2023;
 • Planul cu principalele activităţi al C.L.S.U. Călimăneşti pe anul 2023;
 • Planul pentru asigurarea resurselor umane şi Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2023;
 • Fişa pentru situaţii de urgenţă a localităţii;
 • Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din oraşul Călimăneşti;
 • Planul de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice la seisme (cutremure) şi alunecări de teren;
 • Planul de evacuare a populației, unor bunuri materiale și colectivități de animale în situații de urgență;
 • Planul de alarmare al C.L.S.U. Călimănești

          -  Plan de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei;

          -    Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 2023-2024.

Documentele constând în planurile menţionate mai sus au fost reactualizate fie prin supunerea spre aprobarea Consiliului Local, fie prin dispoziţia primarului oraşului Călimăneşti. În acest sens, am elaborat rapoartele de specialitate ce trebuie să susţină proiectele de hotărâre supuse aprobării Consiliului local, sau referatele privind propunerea de reactualizare a acestor planuri sau regulamente prin dispoziţia primarului.

Pe parcursul anului 2023 s-au încheiat 5 contracte, respectiv convenţii pentru asigurarea intervenţiei în sectorul de competenţă al S.S.U. Călimăneşti, după cum urmează:

 • Primăria comunei Sălătrucel (3.500 lei)
 • C.CSDR SINDTURISM CĂCIULATA (3.500 lei)
 • C. „CASA ROMÂNEASCĂ” (2.000 lei)
 • C. VRANCART S.R.L. (2.000 lei)
 • C. CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA S.A. (convenţie)

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Călimăneşti a participat de fiecare dată la limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor produse pe parcursul anului 2023 cât şi la incendiile de locuinţe şi vegetaţie.

De asemenea, S.S.U. a avut un număr mare de intervenţii, de diferite tipuri, după cum urmează:

Călimăneşti:

 • stingere incendii pe raza oraşului Călimăneşti(case, anexe, coşuri de fum)                                                                                                                               15
 • stingere incendii de vegetaţie pe raza oraşului Călimăneşti                      -
 • accidente (incendii) auto 35                                                            
 • salvare animale                                          2

          -   degajare arbori căzuți (varianta trafic greu, oraș), alunecare de teren         14                    

 • evacuare apă cu motopompa (curţi, subsoluri) 26
 • alte intervenții (desfundat canalizare, igienizare Calea lui Traian, scurtcircuit la stâlp și locuințe, scurgeri de gaze, etc.) 22
 • evenimente urși 7                                          

Intervenţii (incendii) în alte localităţi:

 • Sălătrucel (incendiu casă, coș fum și scăpări de gaze)                       3

Menţionez că la aceste intervenţii am fost sprijiniţi ori de câte ori a fost nevoie de membrii voluntari cuprinşi în organizarea S.S.U., respectiv cei de la D.A.D.P.P.A.E.T. Călimănești şi cei din Serviciul Poliţiei Locale Călimăneşti.

         Având în vedere prevederile legale în vigoare, este necesar ca anual să se desfăşoare exerciţii de către S.S.U., astfel încât pe parcursul anului 2023 am desfăşurat o serie de activități specifice domeniului de activitate, acestea fiind următoarele:

 • 1 exerciţiu de înștiințare, avertizare, alarmare și evacuare a populației în caz de inundații (23.02.2023 );
 • 23 exerciţii de simulare incendiu şi cutremurŞcolala Jiblea Veche (16.02. și 28.02.2023,16.03.2023, 13.11.2023); Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti (28.02.2023,14.03.2023, 09.11.2023); Şcoala «ŞerbanVodă Cantacuzino (16.02. și 28.02.2023,16.03.2023, 13.11.2023); Grădiniţa nr.1 cu program prelungit (28.02.2023, 28.03.2023, 29.09.2023); Grădiniţa cu program normal (29.09.2023); Şcoala Jiblea Nouă (16.02. și 28.02.2023,16.03.2023, 13.11.2023) ; Şcoala din Deal (16.02. și 28.02.2023,16.03.2023, 13.11.2023);
 • exerciţiul naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă (doar în luna martie, denumit generic MIERCUREA SIRENELOR- 03.2023);
 • campania națională de informare preventivă Nu tremur la cutremur(01.03.-03.03.2023);
 • simulare exercițiu dat de I.S.U. Vâlcea cu tema : Conform avertizărilor primite de la I.S.U. Vâlcea cu privire la faptul că în următoarele 48 de ore se vor produce fenomene meteorologice periculoase – se vor semnala ploi care vor avea caracter torenţial, cantităţile de apă vor depăşi local 15 l/mp şi izolat 30-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări locale ale vântului, pe arii restrânse va cădea grindină (28.06.2023);
 • Participare la concursurile profesionale ale S.V.S.U. – locul I (09.06.2023) faza judeţeană şi locul II la faza interjudeţeană la Slatina (05.-07.07.2023);
 • Ziua pompierilor din România- 09.2023 : prezentare materiale (pliante, flyere, stickere) și tehnica de intervenție aflată în dotarea S.S.U. ;
 • şedinţe de pregătire efectuate în ultima duminică din lună cu membrii S.S.U. (doar cu personalul angajat al S.S.U. Călimănești);
 • antrenament lunar cu personalul angajat din S.S.U. (pentru verificarea echipamentului din dotarea serviciului).

Compartimentul de Prevenire din cadrul S.S.U. condus de dl. Lupu Toma, a efectuat pe parcursul anului 2023 o serie de controale la gospodării, unităţi de învăţământ, unități de cult, după cum urmează:

 1. Număr de controale efectuate:                  

     la gospodăriile populaţiei                                -      200       

la instituţii din subordinea Consiliului Local și la operatorii economici                                      -        21

 1. Număr de activităţi de informare preventivă a populaţiei:

     la gospodăriile populaţiei                      -               115     

prin afişare în locurile publice (sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, unităţi de învăţământ, pieţele oraşului, intrare blocuri etc.)                                -                   60

 1. Asigurarea masurilor de prevenire și intervenție cu ocazia adunărilor sau manifestărilor publice                                                   -                  6
 2. număr de sancţiuni contravenţionale constatate de S.S.U.

        - nu s-au aplicat

În ceea ce priveşte activitatea de îndrumare şi prevenire, membrii S.S.U. au desfăşurat activităţi de informare a populaţiei, prin avizierele din spațiile publice, transmiţând măsurile şi regulile ce trebuie respectate în ceea ce priveşte folosirea şi întreţinerea coşurilor de la sobele sau centralele de încălzire cu combustibil solid/lichid.

Referitor la echipamentele de intervenţie achiziţionate pe parcursul anului 2023 în vederea eficientizării activităţii S.S.U., menţionez dotarea cu următoare materiale: furtun presiune cu inserție metalică ¾ (cod PHD 119X30000 AGR DKR-60 ml), reducții ¾, verificare-încărcare stingătoare (46), achiziție motopompă pentru cu refulare și absorbție pe 3inch pentru ape murdare cu motor pe benzină (cu furtun de refulare 4 m.l. și ulei de schimb).

De asemenea s-a asigurat funcţionarea autospecialei aflată în dotarea serviciului prin achiziţionarea materialelor necesare (combustibil, ulei, antigel, piese de schimb, I.T.P., asigurarea obligatorie, etc.).

Sistemul de alarmare existent la nivelul oraşului Călimăneşti este compus din  6 sirene electrice de 5,5 Kw, 1 motosirenă, 1 sirenă de mână, care sunt în stare de funcţionare (toate cele 6 sirene sunt centralizate în Dispeceratul I.S.U.Vâlcea), iar verificarea acestora s-a efectuat lunar de şeful S.S.U. şi trimestrial cu firma AXATEL SERVICE S.R.L. cu care este încheiat un contract de verificare şi întreţinere. Menţionez că au fost modernizate și centralizate prin schimbarea cofretelor de acționare și ultimele 2 sirene, respectiv sirena amplasată pe clădirea Primăriei cât și cea situată pe Hotel Cozia.

Periodic s-au verificat hidranţii de către personalul angajat din cadrul S.S.U. în vederea determinării funcţionalităţii acestora în parametrii optimi. Astfel, în urma verificărilor s-a constatat că din cei 70 de hidranţi amplasaţi pe raza oraşului Călimăneşti, un număr de 64 sunt funcţionali şi 6 hidranți aflați în stare de disfuncţionalitate, pentru care s-a luat legătura cu personalul de la SC APAVIL SA, operator regional, în vederea procedării de către acesta la remedierea celor constatate.

În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a corespondenţei primite pe parcursul anului 2023, menţionez că am primit un număr de 43 adrese de la I.S.U. Vâlcea din care 19 au avut caracter de dispunere a unor măsuri necesare a fi adoptate, iar 24 adrese au prevăzut necesitatea transmiterii unor răspunsuri cuprinzând date, informaţii privind S.S.U. Călimăneşti. Referitor la corespondenţa primită de la instituțiile de rang judeţean în număr de 26, menţionez că am răspuns unui număr de 14 adrese transmise către Instituţia Prefectului Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, S.G.A. Vâlcea, D.S.V.S.A. Vâlcea, S.T.P.S. Vâlcea, D.S.P. Vâlcea, D.E.O.-Vâlcea, S.T.S. Vâlcea, Garda Națională de Mediu Vâlcea, etc., celelalte fiind cu caracter informativ.

Pe parcursul anului 2023 am răspuns şi soluţionat un număr de 9 cereri şi petiţii depuse de cetăţenii oraşului Călimăneşti şi agenţi economici în diverse probleme (adeverinţe constatare incendiu, adeverinţe pentru constatare daune de către asiguratori, note de constatare, cereri privind iluminatul public, cereri privind marcare, tăiere sau îndepărtare arbori care pot pune în pericol clădiri sau persoane, înștiințare hidranți pentru Apavil etc.).

De asemenea, s-au desfășurat activități de coordonare a refugiaților din Ucraina,   înaintarea la I.S.U. Vâlcea a situației centralizate și actualizate cu aceștia.

 1. CULTURĂ

Cultura este produsul acțiunii reciproce între societate și personalitate, este factorul principal de socializare care reglementează diverse sfere ale interacțiunii între oameni, începând cu comunicarea de zi de zi și până la funcționarea economiei mondiale.

Cultura este  mijloc de exprimare a creativității, de formare a unei identități individuale și de îmbunătățire a sentimentului de apartenență la o comunitate.

În spaţiul vieţii culturale se ordonează valori, credinţe, norme, idealuri, modele şi simboluri care asigură comunicarea între generaţii, continuitatea, dar şi comunicarea cu sine, formarea gustului artistic şi a deprinderilor intelectuale.

Fiecare comunitate are o viaţă culturală specifică, dependentă de tradiţiile transmise din generaţie în generaţie, de nivelul de educaţie al locuitorilor, de valorile lor supreme.  În ciuda trecerii timpului, există valori care nu se perimează. La ele trebuie să privim neîncetat.

Casa de Cultură “Florin Zamfirescu” este o instituție publică de cultură, fără

personalitate juridică, care funcționează ca și compartiment de cultură în structura Primăriei Orașului Călimănești, fiind finanțatã din alocații de la bugetul local. Are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural – artistice, educative, de agrement, precum și  servicii culturale diverse care vin în întâmpinarea  nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la o viaţă  culturală activă. Activitatea Casei de Cultură se desfășoară conform unui Plan anual de activități supus aprobării Consiliului Local al Orașului Călimănești. În conformitate cu Planul de activitati aprobat prin H.C.L nr.104 din 27.12.2021, Casa de Cultură ”Florin Zamfirescu” Călimănești a desfășurat în anul 2022  o serie de manifestări cu caracter  local, județean sau  național fiind îmbunătățit totodată  cu acțiuni noi de atragere a comunității  locale și a turiștilor către fenomenul cultural.

Astfel, am început suita evenimentelor culturale cu o acțiune dedicată poetului național, Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale  la Sala de lectură a Bibliotecii Orășenești A.E. Baconsky, unde, împreună cu elevii Școlii Gimnaziale S.V. Cantacuzino am adus printr-un recital muzical și poetic,  un omagiu tuturor valorilor spirituale făurite de pământul românesc, urmat de o depunere de flori la bustul poetului din Parcul Ostrov.

În data de 31 ianuarie 2022, la împlinirea a  604 ani de la trecerea la cele veșnice a Voievodului Mircea Cel bătrân, în cadrul slujbei de parastas, au fost depuse coroane  comemorative  la mormântul domnitorului  de la Sfânta Mănăstire Cozia.

Ziua de  02.02.2022, devenită  Zi Internațională a Cititului Împreună, ne-a alăturat  campaniei de promovare a  beneficiilor lecturii  și  alături de elevii claselor a 3-a și a4-a  ale  Școlii Gimnaziale S.V. Cantacuzino, am sărbătorit bucuria lecturii printr-o sesiune de lectură menită să încurajeze si să promoveze cititul în familie, la școală sau bibliotecă. I-am invitat pe copii să descopere magia și forța cuvintelor,      i-am încurajat să descopere frumusețea lumilor ascunse în paginile cărților, le-am oferit prilejul să fie prinți/prințese ale lecturii urmând ca la final să marcăm bucuria întâlnirii prin  oferirea unor cărți de povești.

În perioada 1 - 9 Martie, Primăria Orașului Călimănești a organizat  tradiționala Expoziție de mărțișoare "Primăvara în sufletul copiilor" în cadrul căreia copiii școlilor și ai grădinițelor din localitate au expus mărțișoare lucrate chiar de ei, pe care le-au  dăruit în schimbul unei donații. Scopului  educativ al proiectului, de promovare a tradiției din parg de primăvară,  i  s-a adăugat  pentru al 5-lea an  scop  umanitar, întrucât suma obținută din donații a  avut ca destinație , prin intermediul Asociației Simbio, cazurile unor copii cu situații sociale defavorizate din Orașul Călimănești. Am reușit, astfel, să aducem împreună, prin gesturi simple, zâmbete și primăvară în sufletelor celor mai puțin privilegiați de soartă! Urmare a finalizării acțiunii din anul 2022, suma  colectată din donații  a fost  direcționată  prin intemediul  Asociației Simbio unui copil cu handicap  aflat în evidența Biroului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Călimănești. De asemenea, toți copiii  participanți  în cadrul expoziției de mărțișoare, au primit   recompense  dulci  oferite de către administrația locală.

În data de 27 martie am cinstit personalitatea complexă a Preacuviosul Părintele Arhim. Dr. Vartolomeu Androni la împlinirea venerabilei vârste de 70 de ani, personalitate intrată în rândul cetățenilor de onoare ai orașului Călimănești începând cu anul 2012.

În completarea pregătirii spirituale dinaintea Sfintelor Sărbători Pascale, miercuri, 20 aprilie, la Centrul de Informare din Căciulata, a avut loc vernisajul expoziției de icoane "Patimile și Învierea Mântuitorului în iconografie". Frumusețea lucrărilor de artă sacră realizate de elevii din cadrul Atelierului de pictură "Sfântul Ev. Luca" al Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Nicolae" și ai Cercului de creație "Muguri de Cozia" din Parohia Sălătrucel a fost completată de sensibilitatea și sonoritatea momentelor poetice și a pricesnelor interpretate de grupul vocal Mellos, coordonat de Prof. Sandu Georginel în cadrul acestui eveniment de suflet pentru suflet.

Unul dintre evenimentele reprezentative ale comunității , aniversarea  atestării documentare a Orașului Călimănești   a fost sărbătorită în perioada 20-22 mai  cu o serie de manifestări culturale, artistice și sportive menite să marcheze însemnătatea acestei zile la nivelul întregii comunități. Astfel, ziua de 20 Mai a debutat cu Ședința festivă a Consiliului Local Călimănești, urmată de Tedeumul desfășurat la Sfânta Mănăstire Cozia, ceremonie în cadrul căreia au fost premiate familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie, urmat de spectacolele artistice și sportive susținute pe parcursul a două zile în Parcul Central Călimanesti.

Ziua de 1 iunie, zi dedicată copiilor din întreaga lume, cel mai  bun prilej de a sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi suprizele noastre  a fost sărbătorită în Parcul Central din Călimănești printr-un eveniment care a însemnat bucurie, baloane colorate, veselie, personaje Disney  preferate, cântece , jocuri, concursuri, pictură pe față, dulciuri și multe alte surprize pentru cei mici.

Cu ocazia evenimentelor cu însemnătate istorică, precum cea a Zilei Eroilor și a Zilei Naționale a României, au fost depuse coroane la toate monumentele comemorative din localitate.

În 15 iunie în parteneriat cu membrii Societății Culturale “Anton Pann” l-am comemorat pe poetul național, Mihai Eminescu, printr-un moment poetic desfășurat la bustul acestuia din Parcul Ostov urmat de Simpozionul “Eminescu-Voievod stelar” care a cuprins o sesiune de comunicări dedicată vieții și personalității poetului nepereche precum și un concurs de poezie pentru copii cu premii.

Sfârșitul lunii iulie ne-a adus evenimentele cele mai așteptate ale sezonului estival.

În 31 iulie 2022, pe terasa Hotelului Central, a avut loc deschiderea celei de-a  XIII-a ediții a  Taberei Naționale de Teatru ”Florin Zamfirescu” și a celei de-a XV-a ediții a Taberei  de Arte Vizuale ”Vlaicu Ionescu”, în prezența prof. emerit. dr. Florin Zamfirescu, a președintelui U.A.P Rm.Vâlcea, Gheorghe Dican, a oficialităților locale și județene precum și a artiștilor și profesorilor coordonatori  participanți în cele două tabere. Desfășurate în perioada 31 iulie - 09 august, tabăra de teatru şi cea de arte vizuale au transformat și anul acesta  pentru o perioadă de 10 zile  oraşul-staţiune Călimănești  în  capitala culturală a judeţului. Localnicii și turiștii prezenți în stațiune s-au putut bucura timp de 10 zile de spectacole susținute de studenții UNATC București la scena Teatrului de vară din Parcul Central. Pe toată perioada au fost desfășurate ateliere de teatru și dezvoltare personală pentru copii precum și ateliere de pictură sub atenta supraveghere a artiștilor plastici invitați în Tabăra de Arte Vizuale.

În perioada 21 și 22 august, Orașul Călimănești a fost  gazda tradiționalului Festival Național de Folclor “Cântecele Oltului”, ajuns anul acesta la cea de-a 54-a ediție. De mai bine de jumătate de veac, în luna august a fiecărui an, Festivalul Național de Folclor "Cântecele Oltului", proiect cultural de tradiție,   unește  în  spirit  identitar  etnii care trăiesc și se bucură de exprimare prin cântec , dans, port popular autentic  și tradiții  specifice celor şapte județe riverane Oltului: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Olt, Teleorman. În contextul  Festivalului Național de Folclor “Cântecele Oltului” au avut loc două lansări de carte: “Profesioniștii noștri” dedicată   autorului  Ionel Simota, membru al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Brașov, la împlinirea a 50 de ani și volumul “Folclorul românesc din județul Harghita” autor Viorel Ciubâcă și Elena Gavriluțiu,  eveniment desfășurat  la Biblioteca Orășenească A.E.Baconsky.  Festivalul-concurs a reunit la Călimănești  și anul acesta aproximativ 300 de participanți din județele aflate pe firul Oltului și a debutat cu  tradiționala paradă a  portului popular, urmată de evoluția ansamblurilor într-un regal al autenticului, al cântecului , jocului și dansului popular defășurat la scena Teatrului de Vară “Florin Zamfirescu” , încheiat cu festivitatea de premiere a participanților, spectacolul de gala al ansamblurilor prezente și recitalul folcloric al invitatului special,Valentin Sanfira.

Festivalului Național de Satiră și Umor „Povestea Vorbii” ajuns la cea de-a XVI-a ediție s-a desfășurat în perioada 28-30 octombrie 2022. Festivalul, devenit de-a lungul celor 15 ediții desfășurate un eveniment de top al literaturii umoristice, reunește anual, la sfârșitul lunii octombrie, oameni de cultură, creatori în cele mai diverse domenii care contribuie la sublinierea optimismului și a bunei dispoziții caracteristice românului. Organizat de  Primăria orașului Călimănești în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Uniunea Epigramiştilor din România şi Clubul Umoriştilor Vâlceni, Festivalul Naţional de Satiră și Umor ”Povestea Vorbii” are rolul de a descoperi și promova spre marea scenă a umorului pe cei mai talentați interpreți ai genului. De-a lungul celor 15 ediţii desfășurate, festivalul s-a bucurat de participarea a numeroase nume sonore ale genului satirico - umoristic printre care amintim pe: Mihai Frunză, Eugen Albu, Paul Nicolae Mihail, Alexandru Hanganu, Gheorghe Zarafu, Gheorghe Bâlici, Elis Râpeanu. De asemenea, juriul festivalului a avut în componența sa numeroși specialiști în domeniu precum: poetul Nicolae Dragoş, poetul George Corbu – preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România, profesorul universitar şi critic de renume Ştefan Cazimir, Valerian Lică – redactorul şef al revistei EPIGRAMA, cunoscutul umorist Gheorghe Zarafu, redactor al publicaţiilor Urzica şi Perpetuum Comic, fost preşedinte UER. În acest an, festivalul s-a desfășurat în perioada 28 – 30.10. 2022 și a cuprins trei secțiuni competiționale tradiționale: epigramă, fabulă și madrigal. În cadrul celei de-a treia secțiuni, inițiată în anul 2018 special pentru orașul

Călimănești, fiecare concurent a participat cu un madrigal care să conțină cuvântul

CĂLIMĂNEȘTI. De asemenea, ediția de anul acesta a cuprins o secțiune specială, dedicată unei mari personalități vâlcene, regretatului Nichi Ursei, preşedintele Clubului Umoriştilor şi Epigramiştilor din Râmnicu Vâlcea,  iniţiator şi organizator a 14 editii ale Festivalului Naţional de Satiră şi Umor „Povestea vorbii”.

În data de 11 noiembrie 2022, domnul Iliei Scarlat , singurul veteran de razboi din localitate, martor al istoriei noastre a împlinit venerabila vârsta de 99 de ani, prilej cu care i s-a transmis admirația și recunoștinta noastră, fiindu-i oferite un cadou simbolic și o diplomă de onoare în semn de prețuire pentru datoria îndeplinită față de semeni și de pământul strămoșesc.

     Cu ocazia Zilei Naționale a României, urmare a parteneriatului existent cu unitățile școlare din localitate a fost evocat trecutul printr-un moment artistic cu înaltă vibrație patriotică. Manifestarea a debutat cu intonarea într-un glas a Imnului Național, ca o rugăciune în memoria celor care s-au dedicat trup și suflet unui ideal măreț. A urmat o prezentare documentară a evenimentelor care au premers actul unirii de la 1 Decembrie 1918, întregită de gândurile de iubire pentru țară, mândria și bucuria de a fi români ale elevilor și cadrelor didactice, toate transmise prin poezii patriotice, cântec și dans popular. Elevii au fost recompensați cu cadouri simbolice constând în dulciuri, oferite de Primăria orașului Călimănești. De asemenea, cu ocazia acestei zile de mare însemnătate istorică, la toate cele șase monumente comemorative din localitate au fost depuse coroane de către autoritățile locale.

      În data de 17 decembrie,  am primit emoția și autenticul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului  printr-un spectacol extraordinar de  colinde tradiționale românești, susținut de îndrăgita artistă Paula Hriscu ,completat de un recital poetic în interpretarea actorilor Julliet Attoh și Ionuț Mocanu, spectacol desfășurat  la Catedrala “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”Călimănești. Primăria Călimănești a îndeplinit și anul acesta rolul de mesager al moșului, astfel că în perioada 16-20 decembrie 2022 au fost oferite  daruri tuturor școlarilor și preșcolarilor din unitățile de învățământ din localitate.

A devenit deja o tradiție primirea la sediul Primăriei orașului Călimănești a grupurilor de colindători pornite într-un pelerinaj de vestire a Nașterii Mântuitorului. Și în acest an, cetele de colindători formate din copii, tineri și adulți atașați valorilor creștine au transmis cu emoție și bucurie colinde străvechi, nestemate ale patrimoniului imaterial local în seara de Ajun a Sfântului Crăciun.

Manifestările culturale au fost realizate, fie în regim propriu, fie în regim de colaborare cu instituţii de cultură şi/sau de învăţământ din localitate respectiv județ.

Se are permanent în vedere continuarea proiectelor culturale existente, în paralel cu inițierea unor proiecte noi care să corespundă cerinţelor şi nevoile  actuale ale cetăţenilor, întrucât viața culturală a unei comunități conferă specificitate imaginii unei comunități, influențând-i întreaga evoluție.

Întrucât manifestarea culturală este esenţială pentru dezvoltarea aptitudinilor creative,  o importantă direcţie de acţiune în anul 2022 a rămas  aceea a colaborării cu unitățile de învăţământ din localitate.

Competențele culturale şi creative contribuie la o mai bună îndeplinire a scopurilor educaţionale în general şi îmbunătăţire a perspectivelor de integrare socială, cu  impact asupra motivaţiei şi socializării  elevilor, a descoperirii şi  dezvoltării propriilor resurse interioare.

Promovarea acțiunilor și a proiectelor culturale s-a facut și continuă să se facă prin actualizarea permanentă a paginii de facebook Cultura Călimănești, care păstrează o arhivă fotografică și prezintă aspecte complexe ale activităților desfășurate și reprezintă în proporție de 70% canalul media de promovare a vieții culturale, întrucât viitorul așa cum pare el definit deja, aparține mediului online în ceea ce privește modalitatea de transmitere a mesajului, modalitate apreciată și la îndemâna tinerelor generații și nu numai.

 1. TURISM

  Resursele naturale şi antropice bogate şi diversificate din această zonă oferă posibilitatea practicării mai multor forme de turism. Reprezentativ pentru orașul-stațiune turistică și cel care imprimă specificul este turismul balnear.

Alte forme de turism practicate în zonă și care atrag din ce în ce mai multi turițti sunt reprezentate de:

- Turismul montan cu componenta de drumeţie montană fiind favorizat de existenţa

multor trasee turistice montane marcate, atât în stânga Oltului (Masivul Cozia), cât și în dreapta lui (Munții Căpățânii).

- Turismul pentru agrement nautic practicat pe râul Olt - şalupe de agrement, plimbări cu vaporaşul - prezenţa lor în staţiune  constituind un punct de atracţie pentru turişti.

- Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv poate fi practicat datorită faunei bogate şi diversificate ce populează Munţii Cozia și Munții Căpățânii, apele repezi de munte şirâul Olt.

- Turismul cultural şi de pelerinaje reprezintă o altă componentă a ofertei de atracții turistice datorită existenţei numeroaselor biserici şi mănăstiri, cu un patrimoniu cultural inestimabil, care fac din orașul Călimăneşti  un important punct de atracţie pentru pelerini şi pentru iubitorii de artă, istorie şi cultură.

- Turismul de tranzit este favorizat de amplasarea staţiunii pe drumul european E81 ce leagă zona Transilvaniei de București.

- Turismul de sfârşit de săptămână reprezintă forma de turism tot mai larg practicată de populaţia din mediul urban, amplasarea geografică în centrul țării, la distanțe relativ mici față de orașe importante favorizând această formă de turism.

- Turismul de afaceri,  practicat  tot timpul anului, o parte din structurile de primire turistică din staţiune  deţinând deja o bază materială necesară organizării de conferinţe, seminarii, convenţii, reuniuni, workshopuri etc.

       Pe parcursul anului 2023 activitatea de informare și promovare turistică a desfășurată prin intermediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT).

       Obiectiv general îmbunătpățirea actvitățiide informare și promovare a potențialului turistic, deprezentare a ofertei și a atracțiilor turistice locale, regionale și naționale, facilitatrea accesului turiștilor la date de interes general și truistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare  a celor interesați în alegerea destinațiilor turistice.

       Obiectivele specifice ale CNIPT au fost:

asigurarea accesului turiștilor români și străini la informații cu caracter turistic (potențial turistic, servicii turistice, evenimente specifice care se desfășoară pe plan local);

-        facilitarea schimbului de informații între operatorii turistici de pe plan local;

-        promovarea în plan național și internațional a atracțiilor turistice din stațiune, inclusiv a evenimentelor și festivalurilor tradiționale, în scopul creșterii notorietății zonei, a numărului de turiști atrași și a duratei sejurului;

-        includerea stațiunii în circuite turistice culturale sau de afaceri, interne și internaționale;

-        creșterea numărului de turiști și a operatorilor din turism informați asupra zonei prin intermediul centrului de informare;

-        creșterea numărului de turiști atrași în zonă datorită accesului online la informații de interes general și turistic asupra zonei, pentru petrecerea vacanțelor, pentru organizarea de circuite turistice sau pentru week-end;

      Informarea turiştilor sosiţi în staţiune a fost asigurată în permanenţă prin punerea la dispoziția acestora de materiale de informare și de promovare a stațiunii: hărţi pe care sunt punctate obiectivele turistice, culturale și istorice, harți cu traseele turistice montane, pliante de prezentare a punctelor de atracție, a monumentelor istorice, materiale ale structurilor de cazare și de alimentație publică din zonă – hoteluri, pensiuni, cabane, vile, restaurante etc.

      În luna martie 2023 orașul Călimănești devine Membru deplin al Clubului Destinația Anului cu beneficiile aferente acestui nivel de afiliere. Competiția Destinația anului este considerată cea mai importantă competiție pentru promovarea destinațiilor turistice din România, câștigătorii sunt desemnați de voturile unui Juriu de experți (peste 100), Vot Public online (peste 300 sute de mii de voturi) și Cercetare Sociologică reprezentativă național (mii de respondenți).

     Prin participarea la Competiția Destinația anului 2023, orașul Călimănești a obținut locul 2 la categoria Stațiuni Turistice, locul 1 fiind câștigat de stațiunea Mamaia. Orașul Călimănești a câștigat locul 2 in cadrul cercetarii sociologice si la votul publicului si locul 5 la votul Juriului.

 Prin colaborarea cu publicația Ghidul Primăriilor și prezentarea orașului atât în ediția online cât și în cea tipărită, suntprezentate  informații privind atat potențialul turistic cât și privind facilități fiscale și oportunități de afaceri,  precum și șansa de a găsi noi locații pentru investiții. Websiteul Ghidulprimariilor.ro  are o  vizibilitate ridicată acesta având cca. 80000 vizitatori unici pe lună și aproape 1.000.000 de vizite pe an.

     Creșterea vizibilității și a notorietății orașului –stațiune turistică este reflectată și de trafficul web înregistrat de site-ul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică fiind la 31.12.2023 de 134340, în creștere cu 12700 vizitatori ai site-ului față de 31.12.2022. Vizibilitatea paginii de social media a CNIPT – Vizitează Călimănești Căciulata- a ajuns la un număr 12300 de urmăritori activi la 31.12.2023, în creștere cu 1700 urmăritori activi.

      Evenimentele culturale și sportive cu caracter național au avut un impact determinant în creșterea circulației turistice în zonă și a promovării și creșterii vizibilității orașului în ansamblul său.

Evenimente sportive:

-        08.07.2023 Concurs de alergare montană ”Cozia Mountain Run”, ediția a XI-a, eveniment organizat în parteneriat cu Asociația Pegas Triatlon Club, la care au participat cca. 400 concurenți, seniori și juniori

-        19-20.05 2023, Stradal AutoShow - eveniment în cadrul căruia au fost organizate expoziție mașini modificate, expoziție mașini noi, expozție mașini de epocă, concursuri diverse cu premii, atât pentru participanți cât și pentru vizitatori, a atras peste 2000 de vizitatori pe parcursul celor 2 zile de desfășurare a evenimentului.

Evenimente culturale-artistice, prin amploarea lor, au contribuit la promovarea și punerea în valoare a culturii și tradițiilor locale și regionale:  Zilele orașulului Călimănești 20-21.05.2023, eveniment organizat cu ocazia aniversării a 635 de ani de la prima atestare documentară a localității Călimănești, Tabăra de Arte Vizuale ”Vlaicu Ionescu” și Tabăra Naționala de Teatru ”Florin Zamfirescu,  Festivalul Național de Folclor ”Cântecele Oltului”, ajuns la cea de a 55-a ediție în anul 2023, sunt evenimente sunt evenimente organizate anual, contribuind la îmbogățirea ofertei de petrecere a timpului liber a destinației turistice Călimănești.

     Din punct de vedere al statisticilor turistice, orașul Călimănești se prezinta astfel:

Tipuri de structuri de primire turistica

   
   

Anul 2022

Anul 2023

Total, din care:

Total jud Valcea

378

414

ORAS CALIMANESTI

76

89

Hoteluri

Total jud Valcea

52

55

ORAS CALIMANESTI

11

14

Hosteluri

Total jud Valcea

7

6

ORAS CALIMANESTI

2

2

Apartamente si camere de inchiriat

Total jud Valcea

86

109

ORAS CALIMANESTI

31

40

Moteluri

Total jud Valcea

8

8

ORAS CALIMANESTI

3

3

Vile turistice

Total jud Valcea

35

41

ORAS CALIMANESTI

10

10

Cabane turistice

Total jud Valcea

5

6

ORAS CALIMANESTI

1

1

Popasuri turistice

Total jud Valcea

6

4

ORAS CALIMANESTI

2

2

Tabere de elevi si prescolari

Total jud Valcea

3

4

ORAS CALIMANESTI

1

2

Pensiuni turistice

Total jud Valcea

77

76

ORAS CALIMANESTI

15

14

Pensiuni agroturistice

Total jud Valcea

87

91

ORAS CALIMANESTI

:

1

Sursa date :INSSE

 

     Numărul unităților de primire turistică cu funcțiuni de cazare a crescut în anul 2023 față de anul 2022 cu 13 unități de primire turistică, acestea constând în 3 hoteluri, 9 camere de închiriat și o pensiune agroturistică.  Numărul total delocuri de cazare a înregistrat o creștere cu 9,5% locuri față de anul 2022, ajungând la un număr de 5176.

 1. Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistică:

Tipuri de structuri de primire turistica

   
   

Anul 2022

Anul 2023

   

Locuri

Locuri

Total

Total Jud Vâlcea

13693

14700

ORAS CALIMANESTI

4730

5176

Hoteluri

Total Jud Vâlcea

7072

7423

ORAS CALIMANESTI

2908

3095

Hosteluri

Total Jud Vâlcea

328

315

ORAS CALIMANESTI

172

172

Apartamente si camere de inchiriat

Total Jud Vâlcea

1350

1631

ORAS CALIMANESTI

612

686

Moteluri

Total Jud Vâlcea

334

332

ORAS CALIMANESTI

164

164

Vile turistice

Total Jud Vâlcea

685

768

ORAS CALIMANESTI

231

250

Cabane turistice

Total Jud Vâlcea

107

115

ORAS CALIMANESTI

10

10

Popasuri turistice

Total Jud Vâlcea

273

252

ORAS CALIMANESTI

184

184

Tabere de elevi si prescolari

Total Jud Vâlcea

348

467

ORAS CALIMANESTI

123

242

Pensiuni turistice

Total Jud Vâlcea

1530

1651

ORAS CALIMANESTI

326

367

Pensiuni agroturistice

Total Jud Vâlcea

1316

1370

ORAS CALIMANESTI

:

6

Sursa date :INSSE

     

 

 

     Indicatorii circulației turistice arată creșteri ai acestora în comparație cu anul 2022 atât a capacitatii de cazare în   funcțiune cu 7,3%),a  înnoptărilor cu 6,2%,, în timp ce numărul de turiști care s-au cazat în orașul stațiune a crescut cu 12,6%, ajungând la 233082.

     Raportat la indicatorii circulației turistice ai județului Vâlcea, orașul Călimănești reprezintă 38,99% din capacitatea totală de cazare în funcțiune a județului Vâlcea în anul 2023, în anul 2022 aceasta reprezentând 37,2%. Innoptărileîn orașul Călimănești reprezintă 50% din total innoptări Județul Vâlcea în anul 2023, procentul fiind acelați ți în anul 2022. Din punct de vedere al turiștilor înregistrați în structurile de cazare, 48,35% din numărul total înregistrat în județul Vâlcea au fost înregistrați în orașul Călimănești în anul 2023, în creștere față de anul 2022 – 47,1%,  atingând o cifră  de 233082 turiști.

 1. Capacitatea de cazare turistica lunara in functiune

Capacitatea de cazare turistica lunara in functiune

Anul 2022

Anul 2023

 

Jud Valcea

Oraș Calimănești

Jud. Vâlcea

Oraș Calimănești

Total

4080478

1517586

4176361

1628564

Luna ianuarie

303725

122816

294709

122154

Luna februarie

297334

105092

278798

110524

Luna martie

293159

121340

304828

123237

Luna aprilie

315763

121790

310657

124440

Luna mai

344291

135064

351731

138791

Luna iunie

354070

130290

367490

137900

Luna iulie

411386

144405

442526

158602

Luna august

428673

135656

405135

150195

Luna septembrie

356300

127710

374168

143970

Luna octombrie

346631

127862

369677

143088

Luna noiembrie

306549

117260

344116

135760

Luna decembrie

322597

128301

332526

139903

 1. Innoptări

Luni an

Anul 2022 Innoptări- număr

Anul 2023 Innoptări - număr

Jud. Valcea

Oraș Călimănești

Jud. Valcea

Călimănești

TOTAL

1268277

634407

1346650

673629

Ianuarie

68283

39409

68300

42587

Februarie

49681

28255

66532

38034

Martie

53714

29277

61076

32733

Aprilie

72376

35389

69632

29843

mai

93202

46289

84432

39649

Iunie

129625

61954

132045

62979

Iulie

167914

77270

184786

86879

August

198118

94389

205821

101273

Septembrie

146226

71998

148816

72130

Octombrie

128219

64556

135055

65759

Noiembrie

88070

46696

110554

58442

Decembrie

72849

38925

79601

43321

 

 

 

 

 

 1. Sosiri

SOSIRI Turiști - Număr

Anul 2022

Anul 2023

Jud. Valcea

Oraș Călimănești

Jud. Valcea

Oraș Călimănești

TOTAL

439169

207045

482078

233082

Ianuarie

29291

15153

29774

17317

Februarie

21541

10430

29258

15761

Martie

23656

12242

27325

14131

Aprilie

28795

14604

30412

13853

mai

33521

16581

31648

15198

Iunie

41608

19747

45606

20483

Iulie

55036

23429

61333

27426

August

65891

29312

68619

31730

Septembrie

42035

17798

48442

23096

Octombrie

38624

18440

41986

20398

Noiembrie

29550

14401

34626

17280

Decembrie

29621

14908

33049

16409

 

 

 

 

 

 1. Indicele net de utilizare a capacității de cazare în funcțiune și Durata medie a sejurului

Luni Anul 2023

Grad de ocupare% 2022

Grad de ocupare% 2023

Durata medie a sejurului 2022

Durata medie a sejurului 2023

Jud Vâlcea

Călimănești

Jud Vâlcea

Călimănești

Jud Vâlcea

Călimănești

Jud Vâlcea

Călimănești

TOTAL

31,08

41,80

32,24

41,36

2,89

3,06

2,79

2,89

Ianuarie

22,48

32,09

23,18

34,86

2,33

2,60

2,29

2,46

Februarie

16,71

26,89

23,86

34,41

2,31

2,71

2,27

2,41

Martie

18,32

24,13

20,04

26,56

2,27

2,39

2,24

2,32

Aprilie

22,92

29,06

22,41

23,98

2,51

2,42

2,29

2,15

mai

27,07

34,27

24,00

28,57

2,78

2,79

2,67

2,61

Iunie

36,61

47,55

35,93

45,67

3,12

3,14

2,90

3,07

Iulie

40,82

53,51

41,76

54,78

3,05

3,30

3,01

3,17

August

46,22

69,58

50,80

67,43

3,01

3,22

3,00

3,19

Septembrie

41,04

56,38

39,77

50,10

3,48

4,05

3,07

3,12

Octombrie

36,99

50,49

36,53

45,96

3,32

3,50

3,22

3,22

Noiembrie

28,73

39,82

32,13

43,05

2,98

3,24

3,19

3,38

Decembrie

22,58

30,34

23,94

30,97

2,46

2,61

2,41

2,64

PRIMAR,

Dr. Florinel Constantinescu


Articole importante din această categorie